Foto: Violetta Kovacka.

"Studenter mår allt sämre"

Varför bör du som student engagera dig i din studiesituation? Raymond Samo och Elin Gunnarsson, ordförande och vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer (Gus), radar upp tre anledningar till varför.

Vid Göteborgs universitets fyra studentkårer engagerar sig hundratals personer för att säkerställa kvaliteten i utbildningen och en god arbetsmiljö för alla studenter vid GU. Men vilka frågor är brännande i dagens studentrörelse? Nedan följer fyra frågor som Göteborgs universitets studentkårer (Gus), ett samarbetsorgan mellan tre av universitetets fyra kårer, ser som problem. Tre goda anledningar för dig att engagera dig i din studiesituation! 

Bristen på studieplatser

En stor del av de flesta studenters studietid utgörs av självstudier. Många känner säkert igen sig i situationen; det är tentatider och både biblioteken och läsesalar är fullsatta. Istället väljer man kanske att studera i stimmiga kafémiljöer eller hemma på kammaren. 

Gus släppte i maj en kartläggning av GUs studieplatser. I rapporten framgår bland annat att det finns ungefär fyra helårsstudenter per studieplats, med en stor variation mellan universitetets olika fakulteter. Majoriteten av de studenter som blivit tillfrågade kring hur de upplever universitetets studieplatser är inte nöjda med varken kvantitet eller kvalitet. Gus kräver att det ska finnas minst en studieplats per tre helårsstudenter och att kvaliteten ska vara så bra att en anställd skall känna att hen kan lämna sin arbetsplats för att istället arbeta vid en av universitetets studieplatser. 

GU står inför historiskt många byggprojekt, både pågående och planerade. Vi hoppas och tror att lärosätet i samband med dessa tar tillvara chansen att anpassa lokalerna efter studenters behov. Universitetet är vår arbetsplats!

Studenter är överrepresenterade vad gäller stress och psykisk ohälsa

Studenter mår allt sämre. I den nationella folkhälsoenkäten fastslås att 54% av studenterna lider av oro och ångest, jämfört med 35% av yrkesverksamma i samma ålderskategori. Det finns ingen nationell kartläggning om roten till problemet, men faktorer som utbildningarnas utformning, bostadssituationen och studiemedelsystemet spelar rimligtvis in. 

Universitetet har ett lagstadgat krav att systematiskt kartlägga och följa upp studenternas arbetsmiljö, där studierelaterad stress och ohälsa ingår. Universitet måste både stötta på individnivå (genom studenthälsan) och på strukturell nivå (genom arbetsmiljöarbete och hur utbildningarna är utformade). Här är det extremt viktigt att ta tillvara studentinflytandet: vi vet när otillräcklig återkoppling vid examination orsakar stress och när buller från ombyggnationer påverkar arbetsmiljön. Stress och psykisk ohälsa är några av vår tids ödesfrågor och vi studenter kan tillsammans med universitetet påverka för att inte studierna ska vara orsaken.

Utmaningar i internationaliseringsutvecklingen

Göteborgs universitet går i en utveckling mot att bli allt mer internationaliserat. Med det följer en mängd krav och utmaningar som universitetet behöver ta på allvar. En av dessa utmaningar är att studentinflytande behöver säkerställas och reella påverkansmöjligheter garanteras i de internationella nätverk och organ där beredning sker eller beslut fattas som rör studenternas situation och framtid. Ett viktigt sådant är det nyetablerade nätverket Eutopia som vi på Gus särskilt kommer att bevaka under det här verksamhetsåret. 

Ytterligare exempel på utmaningar kopplade till den ökade internationaliseringen är bostadsfrågan för studenterna och att en ökad internationalisering sker på ett inkluderande sätt för studenter som kommer till GU. Barriärer som försvårar eller utgör hinder för de som söker sig till lärosätet (t.ex. språkbarriärer, information, administration) måste ses över och snarast undanröjas i syfte att säkerställa hög kvalitet i mottagandet av internationella studenter. Här spelar studentinflytandet en viktig roll för utvecklingen av och kvaliteten i den högre utbildningen vid Göteborgs universitet. Internationella perspektiv och studentutbyten är en viktig pusselbit för hög kvalitet i utbildning och ger studenter förutsättningar att verka i ett alltmer internationaliserat samhälle. 

Hoppas att du som studerande vid GU vill ta till vara på möjligheten att tillsammans med oss studentkårer arbeta med dessa och många andra frågor – hör av dig! 

Raymond Samo och Elin Gunnarsson, ordförande och vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer (Gus). 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.