Montage: Violetta Kovacka

Du med?

I kölvattnet av #metoo har vi märkt av en ökning med ärenden som berör sexuella trakasserier. Det rör sig om väldigt känsliga och komplicerade fall och eftersom vi är rådgivande och har tystnadsplikt är det alltid upp till dig som är student eller doktorand att själv bestämma om du vill driva ärendet vidare. Ofta handlar det om upplevelser om att universitetsanställda eller medstudenter beter sig olämpligt. Det kan vara händelser som finns på olika delar av skalan, från ringa till grovt. 

Om du som student eller doktorand vid Göteborgs universitet skulle uppleva att du är negativt särbehandlad, blir utsatt för trakasserier eller har funderingar kring det regelverk som styr din rättssäkerhet, kan du alltid vända dig till oss ombuden vid Göteborgs universitets studentkårer, GUS, för stöd och hjälp. Vi informerar vilka vägar som finns att gå och det är alltid upp till dig att bestämma om du vill göra en anmälan till universitetet eller inte. 

Det vanligaste tillvägagångssättet är att du tar kontakt med oss via e-post och förklarar problemet lite kort. Utifrån det avgör vi om ärendet går att lösa via ett enkelt svar eller om det är bästa att bjuda in till ett möte för att diskutera det som inträffat. Om du önskar, tar vi kontakt med berörd lärare eller institution och ber att få deras syn på det som har inträffat. De flesta situationer löser sig ofta på ett bra sätt.

Flera som drabbats väljer dock att inte anmäla och det kan finnas flera anledningar till varför. Det kan röra sig om rädsla för repressalier eller att inte bli trodd på. Som student är man på flera sätt i beroendeställning till universitetsanställda och oron kan handla om framtida studier, handledarmöjligheter samt hur en eventuell karriär som doktorand kan komma att påverkas. Vår uppfattning är att inte alla trakasserier anmäls utan att det finns ett mörkertal. 

Om en drabbad person inte vill att vi tar ärendet vidare, så gör vi inte det. Universitetet däremot har en skyldighet att utreda omständigheterna och sätta in eventuella åtgärder för att trakasserierna skall upphöra när en student eller doktorand någon berättar att hen upplever sig vara trakasserad. Oftast är det prefekten vid den institution personen läser som är ansvarig för utredningen. 

Nyligen presenterades siffror i en artikel i Svenska dagbladet där antalet ärenden om sexuella trakasserier vid Sveriges lärosäten togs upp. Vi vill, som komplettering lyfta fram att Disciplinnämnden inte hanterar alla anmälningar om sexuella trakasserier utan endast de som berör studenters gärningar. Händelserna ska dessutom ha en koppling till universitetet. Disciplinnämnden hanterar alltså inte ärenden där exempelvis en lärare trakasserat en student utan det finns en annan handläggningsordning för detta. Alltså är siffrorna där något missvisande. 

Vi vill vidare ta upp att ni som upplever er vara drabbade i en studierelaterad situation eller miljö även kan vända er till Akademihälsan för professionellt stöd och hjälp. De som upplever att de utsatts för någon form av diskriminering mår ofta mycket dåligt och behöver stöd. På Akademihälsan arbetar legitimerade läkare och terapeuter som kan hjälpa den som är student eller doktorand att gå igenom händelsen och hjälpa personen i fråga att senare söka sig vidare för rätt hjälp. 

ombuden2

Lotta Larsson, Frida Sandberg och Eva Jonsson.
Göteborgs universitets studentkårers student- och doktorandombud. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.