Debattören RAMLA ABDULLAHI.

Lärarutbildningen saknar normkritik

Studentperspektiv och värdegrundsarbete saknas, och lärarutbildningarna måste bli mer yrkesfokuserade, skriver lärarstudenterna Ramla Abdullahi och Ellen Englund.

Lärarutbildningen diskuteras ofta av politiker och forskare, men studenters röster måste också få påverka den offentliga debatten. Utan studentperspektiv på vad utbildningen egentligen ger kan de grava problem som finns aldrig förstås och bearbetas.

Med grava problem menar vi framför allt avståndet mellan utbildningen och skolans vardag. I viljan att akademisera lärarutbildningen glöms det bort att lärarutbildningen är en akademisk yrkesutbildning. För lite tid ägnas åt att utveckla yrkeskompetenser som ledarskap, lektionsplanering, bedömning, betygssättning och relationsbyggande. För lite av ämneskunskapen är inriktad mot vad som egentligen lärs ut i skolan.

Lärarutbildningen på GU ­reproducerar normer

Lärarutbildarna är generellt sett bra och engagerade, men kan inte tillmötesgå studenternas behov. Deras uppdrag bör ändras, och utbildningens innehåll måste bli mer yrkesfokuserat. Därtill gör de korta kurserna att det inte finns tid för relationsbygge mellan lärarutbildare och studenter, varpå studenterna lämnas utan ett stabilt pedagogiskt ledarskap. Lärarutbildningen är påfrestande, studenterna behöver tillförlitliga ledare för att kunna anta de utmaningar som utbildningen innebär.

Ytterligare ett gravt problem är avsaknaden av värdegrundsarbete. Det kan kopplas till att det sällan finns möjlighet att bygga relationer mellan studenter och lärarutbildare. Studenter med problematiska värdegrundsuppfattningar blir inte emotsagda av seminarieledarna. Seminarieledare som blir tillsagda när de utsätter studenter för kränkningar och diskriminering, eller reproducerar normer, intar försvarsställning istället för att bemöta kritiken med ett lyssnande förhåll­ningssätt.

Det finns starka normer som säger att lärare och lärarstudenter ska vara neutrala. Med neutrala menas då normativa (vita, heterosexuella, cispersoner etcetera). Den lärarstudent eller lärare som avviker från normerna anses helt enkelt inte fullt ut kunna bära upp skolans universella värden om neutralitet. De uppfattas i bästa fall som ”goda förebilder” för elever med samma normavvikelser. Detta skapar en ohälsosam och ovetenskaplig miljö inom utbildningen.

Slutligen är ett gravt problem avsaknaden av kritisk diskussion mellan studenter och lärarutbildare. Rasismen, sexismen och heterosexismen inom utbildningen ifrågasätts knappt, varpå dessa strukturer oifrågasatta följer med nyutexaminerade lärare ut i elevernas klassrum.

RAMLA ABDULLAHI
ELLEN ENGLUND
Lärarstudenter

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.