Montage: Herman Jansson, GFS, GBG 7000+.

Varför står byggnationen av studentbostäder fortfarande still?

Nästan slentrianmässigt gör bostadsbristen för studenter sig påmind i Göteborg även denna höst. I undersökningar som utförs på lärosätena vittnar studenter om andrahandskontrakt, skyhöga hyror, byte av bostad ibland flera gånger per termin eller flera pendlingstimmar i veckan. Företrädare för Göteborgs studenter bönar och ber om att utöka beståndet och SFS rödlistar staden varje år i sin rapport. Ändå sker ingen nämnvärd positiv förändring i markanvisningar. Snarare tvärtom.

Foto: Ludvig Hjelm.

"Mer dialog och rutiner för återkoppling bygger kvalitetskultur"

Det är dags att tycka till! Vi vill se mer dialog med studenterna som del i utbildningarnas kvalitetsarbete. I vår rapport “Dags att tycka till - En undersökning av kursvärderingar vid Göteborgs universitet” syns på samma gång ett stort engagemang men också en stor frustration hos både lärare och studenter.

Foto: Ludvig Hjelm.

"Ett speciellt år för alla"

Nu börjar 2020 gå mot sitt slut och vi har tagit oss igenom halva verksamhetsåret som Gus presidialer. Det har varit ett speciellt år för alla, vilket självklart även har påverkat både universitetets och studentkårernas arbete. Men samtidigt som vi ofta har fått  fokusera på att hantera krisen så har vi försökt tänka långsiktigt för alla studenters bästa.

Foto: Pexels / Creative Commons CC00.

“Information i tid och på rätt plats är en rättighets- och arbetsmiljöfråga”

Sedan i våras har våra utbildningar i stor utsträckning ägt rum i det digitala. Universitets föreläsningssalar har bytts till videosamtal på Zoom, samtal med lärare har gått över till e-post och det studiesociala hamnar på sociala medier. Det finns många vinster med bra digitala lösningar, men självklart finns det även utmaningar.

Montage: Pixabay/Pexels / Creative Commons CC00.

"Lägg resurserna på att omforma tentor, inte på övervakning"

 Salstentamen under pågående pandemi fortsätter att vara en aktuell fråga för många. Vi anser dels inte att det är försvarbart att alls hålla fysiska tentamina under pandemin, och dels att rädslan för fusk på digitala tentamina gör att stora resurser felaktigt läggs på övervakning av studenter. De resurserna hade gjort mer nytta för alla om de lagts på bättre utformade digitala tentamina.

Foto: Ludvig Hjelm.

"Coronapandemin har gett en skjuts åt en helt ny form av internationalisering"

Igår inföll den Internationella studentdagen och Sveriges förenade studentkårers, SFS, vice ordförande LinnSvärd lyfte flera viktiga punkter för att underlätta för internationella- och utbytesstudenter i Sverige i en debattartikel på Spionen. Som ett tillägg till det vill vi passa på att säga något om arbetet som sker på Göteborgs universitet och vad vi på Gus gör. 

Foto: Privat.

“Alla studenter ska erkännas som studenter”

 Idag, den 17:e november, infaller den Internationella studentdagen. Internationella studenter är en viktig del av den svenska akademien. Utbytesstudenter och freemovers från andra länder skapar broar till Sverige vilket i sin tur bidrar till företagsamhet, kulturella utbyten, diplomatiska möjligheter och akademisk utveckling. Och vi måste bli bättre på att ta vara på dessa studenter.

Montage: Ludvig Hjelm / Pexels creative commons CC00.

"Det studiesociala är så mycket mer än fest"

Studenter måste få känna att de är en del i ett sammanhang. Ens studietid är mer än att plugga för tentor och att gå på föreläsningar. Den sociala samvaron är inte bara en viktig del i studentupplevelsen, utan också för studiemotivationen. Nu när Coronapandemin ser ut att fortsätta lång tid framåt och distansstudierna fortsätter är det extra viktigt att tänka på studenternas välmående och uthållighet. 

Foto: Violetta Kovacka.

"Studenter mår allt sämre"

Varför bör du som student engagera dig i din studiesituation? Raymond Samo och Elin Gunnarsson, ordförande och vice ordförande för Göteborgs universitets studentkårer (Gus), radar upp tre anledningar till varför.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.