Missriktad energi att anklaga GUS

Varför väljer Handelshögskolans studentkår HHGS och Juridiska föreningen att anklaga GUS och Spionen istället för att verka för en god arbetsmiljö för sina studenter? frågar sig Göteborgs universitets studentkårers presidium.
Artikeln är ett svar på HHGS debattartikel "Brister i Spionens rapportering om Kerai" och Juridiska föreningens debattartikel "Bilden som förmedlats är felaktig".

I pappersutgåvan av Spionen lördag 8 mars 2013 skriver Eva Thalén, nytillträdd utbildningsansvarig på HHGS med bakgrund i Juridiska Föreningen (JF) och Erik Lidman från JF varsin debattartikel.
Denna debatt i detta forum är enligt vår mening onödigt resursslöseri när det gäller vår inblandning i Kerai. Utifrån förutsättningarna för snart ett halvår sedan verkade vi utifrån de bästa intentioner för att påtala ett allvarligt arbetsmiljöproblem som inte adresserats eller åtgärdats. Förutsättningarna har nu förändrats och vi har helt lämnat över frågan om Kerai till nya HHGS som krävt detta, och även nyligen obehagligt nog hotat oss. Eftersom de trots att vi som presidium lämnat saken ändå uppenbarligen önskar diskutera frågan i media känner vi oss nödgade att svara.

Det som väcker mest frågor hos oss är varför Thalén och Lidman lägger så mycket energi på att anklaga GUS och Spionen istället för att faktiskt äga frågan genom att fokusera på att verka och debattera för en god arbetsmiljö för alla sina studenter. Det framkommer i Thaléns artikel en medvetenhet om studenters bristande arbetsmiljö. Ohälsosam arbetsmiljö kan aldrig bortrationaliseras med att endast ett fåtal mår dåligt som Thalén gör. Antalet studenter som hörts i arbetet med vår skrivelse saknar dessutom relevans då det rör sig om särbehandling av framförallt omregistrerade och oroliga studenter. Därtill behandlar skrivelsen regelöverträdelser, så som till exempel examinationsmoment som inte är föreskrivna i kursplanen. Hur många som har påtalat missförhållandena saknar även i detta fall relevans.

Påhittade förklaringar

Thalén lyfter också den första upplagan av vår skrivelse i sin debattartikel, vilket är befängt i sammanhanget eftersom den reviderats med hänsyn till kursombudets upplevelse. När det gäller den specifika frågan om dator vid tentamen är det olyckligt att lärare ger påhittade förklaringar till undrande studenter, och säger att "det utgör ett test för framtiden", istället för att bara säga att det förelåg ett reellt behov för kursombudet. Eftersom vissa studenter upplevde att kursombudet försvarade kursledningen och vägrade att föra fram åsikter till kursansvariga skapades det olyckligt nog en missuppfattning gällande förmån kopplat till arbete. Vi anser att ansvaret för denna uppfattning ligger på den kursansvarige som stått för bristfällig kommunikation.

Lidman menar att en minskning av arbetsbelastningen och tydligare instruktioner skulle vara tillräckligt för att få kursen på rätt köl. Detta förslag visar på okunskap om historien, även om förslaget troligtvis kan leda till en viss förbättring. Inte kan väl Lidman mena att undermåliga instruktioner och för hög arbetsbörda är orsakerna till de återkommande problemen med Kerai/C II under de senaste tio åren? Det verkar snarare handla om tveksamt bemötande av främst omregistrerade studenter, frågvisa studenter samt de som inte klarat ett visst examinationsmoment på första försöket.

Fara för studenters liv och hälsa

Men om vi skiftar fokus finns det en del att framhäva i debatten. Många studenter satsar många år av sina liv, tar stora lån samt lever under otrygga och samhällsosäkra förhållanden för att utbilda sig. Detta skapar ett ansvar hos universitetet att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för antagna studenterna att klara av sin utbildning. Kårernas uppgift är att förmedla studenternas syn på vilka dessa förutsättningar är och hur de skapas. Åsikterna ska grunda sig i en av kårens grundvalar – demokrati. Kåren finns också till för att bevaka, skydda samt verka för att enskilda studenters rättigheter upprätthålls. Den enskilda studenten är en part i beroendeställning som aldrig bör utsättas för godtycklig hantering eller en ohälsosam arbetsmiljö. När detta sker kan det få oerhörda och livsavgörande konsekvenser.

För att förbättra sådana situationer samt säkerställa studenters rätt till fritt valt ombud anställer kårerna genom GUS två heltidsanställda studentombud. Dessa hanterar fall där studenter eller doktorander själva hör av sig, samt ärenden som kårerna överlåter på grund av komplicerad karaktär. Om en kår beslutar att begränsa enskilda studenters tillgång till dessa ombud är det något som gått snett, och en viss självrannsakan i denna fråga kan vara önskvärt i sammanhanget. Det ankommer inte en enskild kår att förvägra studenter en rätt som framkommer av förvaltningslagen.

Avslutningsvis måste vi påpeka att när det kommer larm från anställda vid Göteborgs universitet om att det föreligger allvarlig fara för liv och hälsa på grund av en kurs kommer vi aldrig att vara tysta. Det är ett ansvar som vi alla bär, oavsett vilka lojalitetskonflikter som skulle kunna uppstå. Var är HHGS och JFs agerande i frågan?

SIMON PERSSON
Ordförande Göteborgs universitets studentkårer
LINDA BOSTRÖM
Vice Ordförande Göteborgs universitets studentkårer

HHGS och JF:s debattartiklar:
Brister i Spionens rapportering om Kerai
"Bilden som förmedlats är felaktig"

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.