Studenter anmäls felaktigt för fusk


 

Lärare vid Göteborgs universitet anmäler ofta studenter för fusk på oriktiga grunder.
Lärare vid Göteborgs universitet anmäler ofta studenter för fusk på oriktiga grunder.
Lärare anmäler studenter alltför lättvindigt till disciplinnämnden. Det får effekten att ärenden avskrivs på löpande band.
– Urkund är bara ett textmatchningssystem. Man måste som lärare göra en granskning själv av resultatet innan man anmäler, säger Kristina Ullgren, universitetsjurist.

 

{niftybox width=50%, float=right, textalign=left} Fakta: Urkund
Plagiatkontrollsystemet Urkund har använts sedan 2005 på Göteborgs universitet. Användare av systemet är undervisande lärare som använder systemet för att granska uppsatser på olika nivåer, projektarbeten, hemtentor med mera. Allt inskickat material kontrolleras mot tre källområden: internet, förlagsmaterial och tidigare inskickade studentarbeten. {/niftybox}

Vid årets första disciplinnämndsmöte avskrevs fyra av fyra ärenden. I samtliga fall handlade det om studenter som blivit anmälda för plagiering efter att lärare fått träffar i textmatchningsverktyget Urkund. Programmet Urkund signalerar automatiskt om en eller flera meningar överensstämmer med annan källa.
Vid senaste disciplinnämndsmötet avskrevs också flera ärenden av liknande anledning.
– Lärarna måste göra en ordentlig analys analys varför Urkund signalerar plagiering. I dessa fall har lärare inte tittat igenom texterna, utan alltför lättvindigt anmält studenten, säger Kristina Ullgren.

Förbannad

Eva Jonson, vice ordförande i GUS, Göteborgs universitets studentkårer, är upprörd över det lidande studenter får utstå helt i onödan.
– Det är bara att tänka hur man själv skulle känna sig om man får ett brev att man är kallad till disciplinnämnden. Där ska du sedan stå och förklara dig inför en massa människor som har rätten att stänga av dig från studierna, bara för att sedan bli friad. Flera studenter berättar om hur dåligt de mått och några blir sjukskrivna av pressen, säger hon.

En student, som vill vara anonym, berättar för Spionen om hur det kändes för henne att bli anmäld och sedan friad i nämnden.
– Jag var så förbannad och de har motarbetat mig från att studera. Hade jag inte varit så tuff som jag är hade jag blivit helt knäckt av det här. När jag frågade min handledare om anmälan sa hon att hon hade påbud uppifrån om att anmäla, berättar hon.
Studenten har studerat vid flera universitet i landet och praktiserar sitt yrke sedan 20 år. Kursen hon läste var för att vidareutbilda sig inom sitt område.

"En träff i Urkund"

Eva Jonson tycker att det är oförståeligt att lärare inte förstår vilken situation de sätter studenten i om man slentrianmässigt anmäler till disciplinnämnden.
– Det finns lärare som har sagt på disciplinnämndsmöte att "det var en träff i Urkund och då har vi som policy att anmäla till disciplinnämnden", säger hon.

Både hon och Kristina Ullgren lyfter fram exempel då det är uppenbart att Urkund ger fel signaler.
– Har du mycket källor ökar risken för en träff i Urkund, säger Eva Jonson.
Kristina Ullgren lyfter fram att det inom vissa ämnen, exempelvis juridik, krävs att vissa saker formuleras på ett likartat sätt.
– Tar jag inte orden i rätt ordning tror läsaren att jag inte förstått ämnet rätt, säger hon.
Enligt Kristina Ullgren är det enbart utbildning av hur lärare ska använda Urkund som kan råda bot på problemen.

mathilda andersson nwachukwu

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.