Göteborgs universitets rektor, Eva Wiberg. Foto: Violetta Kovacka.

GU:s rektor Eva Wiberg: “Vi måste göra rätt och följa de krav som finns”

Under förra veckan rapporterat Spionen om att antalet disciplinärenden vid Göteborgs universitet ökat kraftigt de senaste åren. Trenden är densamma vid Sveriges samtliga lärosäten och den primära förklaringen har setts vara den snabba omställningen till distansundervisning. GU:s rektor, Eva Wiberg, menar dock att det inte bara är pandemin som är anledningen och att GU inte kan hantera ärenden mer skyndsamt än vad som redan görs.

De senaste två åren har antal disciplinärenden ökat kraftigt.
– I hela landet ser vi en rejäl ökning mellan 2020 och 2021 som redan hade redan tilltagit innan pandemin. Dock är distansundervisningen en tydlig orsak till den kraftiga ökningen, då omställningen gick igenom relativt drastiskt, säger Eva Wiberg rektor vid Göteborgs universitet.

Som en följd av den kraftiga ökningen har även väntetiderna för prövning i disciplinnämnden förlängts.
– De här ärendena ska hanteras skyndsamt, men vi måste också göra det rätt och följa de krav som finns från Högskoleförordningen och Förvaltningslagen. Vad vi har gjort är att vi har många fler sammanträden, princip ett i veckan, ibland två. Då har vi fått utöka med personal så vi har förstärkt när det gäller beredningsfunktionen. Under 2022 hoppas vi att ännu fler ärenden utreds tidigare, säger Eva Wiberg.

Otillåtet samarbete och plagiat är de vanligaste ärenden som anmäls till disciplinnämnden. 
– Det är svårare för lärosätet och lärarna att förhindra detta sorts fusk, då vi endast ser studenterna genom kameran under till exempel en salstentamen. Men det vi kan se sen på deras tentamen är att de kanske kopierat av varandra eller att man svarar väldigt likt någon annan. Plagiat är också något vi ser mer av. Studenten kanske är stressad, hittar något på internet och kopierar in det i sin text och inte refererar korrekt, säger Eva Wiberg.

I ett blogginlägg från Sveriges förenade studentkårer, SFS, som publicerades i veckan skriver ordförande Linn Svärd att många studenter som blir anmälda till disciplinnämnden anser att det inte getts tillräckligt klara direktiv kring regler för tentamen. SFS vill också se att lärosätena arbetar i ett mer förebyggande syfte. Något som Göteborgs förenade studentkårer, Gus, håller med SFS om.
– Vi kommer att arbeta mycket med det preventiva arbetet nu och att bli bättre på att informera studenter. Vi kommer ha ett utvecklingsarbete kring disciplinärenden vilket kommer under nästa år, något jag verkligen välkomnar, säger Eva Wiberg.

Eva Wiberg sitter som ordförande i SUHF, Sveriges universitets- och högskoleförbund, i deras arbetsgrupp för etikfrågor. Där finns en undergrupp som arbetar med disciplinärenden.
– Vi hjälps åt nationellt. Den här undergruppen kartlägger hur handläggningsordningar ser ut på våra lärosäten, vilka typer av ärenden som utreds och så vidare. Den kartläggningen tycker jag också är viktig, så att lärosätena kan bli lite mer lika i hur de hanterar ärenden. Vi kan hantera ärenden på ganska olika sätt, vilket inte är bra, säger Eva Wiberg.

När en institution skickat in en anmälan om ett disciplinärende till rektor går bland annat rektor, handläggare och jurister igenom ärendet för att undersöka om institutionen behöver komplettera med ytterligare underlag för ärendet.
– Sedan får studenten en möjlighet att yttra sig angående anmälan som hen också får ta del av. Under handläggningstiden får studenten också information om vad det finns för stöd att få och det tillhandahåller GUS, säger Eva Wiberg, rektor vid GU.

Efter handläggningen skickas ärendet vidare till disciplinnämnden, där ärendet sedan prövas i ett sammanträde tillsammans med nämndens ordförande, rektor, jurist och läraren för examinationen där fusket misstänks ha skett. Studenten får medverka vid mötet om den vill yttra sig ytterligare.
– Om studenten vill kan den ha med sig ett studentombud som kan närvara vid sammanträdet. Det är en viktig del, då vi har en ordning där GUS erbjuder studentombud som kan vara ett stöd i processen. Det är också bra att studenten är närvarande för att kunna yttra sig, och att nämnden kan ställa direkta frågor som sedan tas med sig i överläggningen. Det är viktigt att studenten har möjligheten att delta. Om det fattas beslut om en disciplinär åtgärd har studenten också rätt att överklaga nämndens beslut, säger Eva Wiberg.

Att bli anmäld till disciplinnämnden är en svår situation för studenter att hamna i. Väntetiderna för handläggning av ärenden är långa och det är svårt att veta vad som blir utfallet samt hur det kommer att påverka ens studier i framtiden.
– Det är väldigt jobbigt att hamna i den situationen, jag har suttit med i så många ärenden och jag har sett alla sorters reaktioner. Det har varit allt ifrån att studenter blir jättearga till att de är apatiska eller jätteledsna. Det är därför studentombudet är så viktigt och att alla involverade tar hand om personen eftersom det kan ses som en personlig tragedi, säger Eva Wiberg.
Hon fortsätter:
– Det GU har ansvar för är att se över vad det är som har skett i själva utbildningen, men att det finns ett personligt stöd kan inte vi garantera. Där hänvisar vi till studenthälsan, Feelgood, eller Gus studentombud. När en student har blivit till exempel avstängd får den inte delta i utbildningen, men har rätt till studievägledning. Studenten har också rätt till att en plan görs upp för hur studenterna ska fortsätta efter avstängningen, vilket är väldigt viktigt. Studenten kanske ser det som ett misslyckande, men ska kunna få hjälp med att komma tillbaka, säger Eva Wiberg.

I kommande utvecklingsarbete kommer lärosätet även se över hur de kan förstärka lärarnas medvetande om vikten av att informera studenter om regler kring tentamen.
– Det går att hitta regler och så vidare på studentportalen, men studenterna inte alltid in där, och därför behöver vi kanske istället länka till den sidan via canvas. Så det finns ju saker vi kan jobba på, men sedan kan man ju aldrig komma ifrån att studenten har ett eget ansvar att ta till sig informationen på samma sätt som läraren har ett ansvar att informera, säger Eva Wiberg.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.