Anna Jahre. Foto: Hedvig Jahre.

Studenter arbetar för en mer hållbar utbildning

Studentrepresentanter från Göteborgs universitets olika fakultet är överens om att lärosätets hållbarhetsintegrering i utbildningen inte är tillräckligt tydlig och synlig för studenterna. En studentarbetsgrupp tillsattes i juni förra året för att komma med konkreta förslag till hur att utveckla den nuvarande hållbarhetsmärkningen av kurser och program.

Inom högskolelagen ställs det krav på universitet om att dess utbildningarna ska främja en hållbar utveckling. Hållbarhetsmärkningen är Göteborgs universitets metod för att integrera och följa upp frågor om hållbar utveckling i utbildningen. Den bygger på att kurser och program matchas mot olika hållbarhetskriterier, utifrån vilka de tilldelas en märkning som antingen hållbarhetsrelaterade eller hållbarhetsfokuserade. 

Ett arbete med att utveckla hållbarhetsmärkningen har pågått sedan 2019, i syfte att tydliggöra kopplingen till FN:s globala hållbarhetsmål. Anna Jahre, Student sustainability coordinator vid Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV, startade studentarbetsgruppen för att ge möjlighet till fler studenter att komma med egna förslag till hur att utveckla hållbarhetsmärkningen vid GU.
– Under hösten 2020 höll vi fem workshops tillsammans med studentrepresentanter från nästan alla fakulteter samt de studentrepresentanter från Göteborgs universitets studentkårer som deltagit i universitetets process sedan start. Tyvärr fick vi inga från humanistiska fakulteten och konstnärliga fakulteten. Vid dessa tillfällena fick studenterna uttrycka sina åsikter kring den nuvarande hållbarhetsmärkningen. Vi diskuterade även olika verktyg som kan användas för att komplettera, kommunicera och förbättra kvaliteten gentemot kurserna och programmen när det kommer till hållbarhetsmärkningen, säger Anna Jahre.

I GU:s universitetsgemensamma mål beskrivs det att universitetet ska stärka sin position som ett ledande lärosäte inom hållbar utveckling. Ett av målen är att stärka utvecklingen av hållbarhetsperspektivet i alla utbildningar och forskning. Dessa mål vill arbetsgruppen ska bli mer konkreta för att ligga i linje med de globala målen samt för att ytterligare inkludera studenterna i hållbarhetsfrågor. Ett bredare arbete kring omställningen med GU:s hållbarhetsmärkning har, enligt Anna Jahre och Elin Gunnarsson - gruppens studentrepresentant för Göteborgs universitets studentkårer, Gus - varit nödvändig då de olika fakulteterna arbetar med hållbarhetsmärkningen på olika sätt. De har tillsammans författat en rapport, som sammanfattar de diskussioner och förslag som förts i studentarbetsgruppen.
– Det vi i studentarbetsgruppen är överens om är att integreringen av hållbarhetsmärkningen vid universitetet brister. Det vi främst uppmärksammat är att kommunikationen brister. Studenter vid universitetet vet inte om hållbarhetsmärkningarna och vad det innebär att ett program eller en kurs är märkt. Jag har studerat på ett hållbarhetsmärkt program, men jag visste knappt om det förrän mot slutet. Det kommuniceras inte ut tydligt nog till studenterna samt att det inte integreras i utbildningen tillräckligt i dagens läge, säger Anna Jahre.

Studentarbetsgruppen är positiv till att de nuvarande kriterierna kring hållbarhetsmärkningen ska kompletteras med SDG:erna (Sustainable Development Goals), FN:s globala mål för hållbar utveckling. Det ska hjälpa studenterna vid GU att vara med och påverka i en större kontext samt skapa större kunskap om vad världens länder enats om.
– Ett ytterligare problem vi ser är att det ofta saknas ett flervetenskapligt förhållningssätt i utbildningarna. Det man brukar prata om när det gäller hållbarhet är att dessa samhällsutmaningarna inte kan bemötas isolerat, därför tycker vi att utbildningarna - i den mån det går - ska spegla det. Som ett exempel kommer klimatförändringarna påverka en mängd sektorer på olika sätt och inslag om detta bör därför finnas inom fler utbildningsområden. Kriterierna som finns idag innehåller ett tvärvetenskapligt perspektiv som kräver att man uppmärksammar ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet, så vi anser att de är viktiga att behålla, men vi tycker också det är viktigt att SDG:erna kommer in på ett bra sätt, säger Elin Gunnarsson.

Ett förslag som lagts fram av studentarbetsgruppen är att det ska vara obligatoriskt att kartlägga kursinnehållet för alla hållbarhetsmärkta kurser mot SDG:erna. Ett enkelt sätt att mäta det är genom att använda verktyget SDG Impact Assessment Tool. Det är ett avgiftsfritt webbverktyg, där alla som vill kan - utifrån den kunskap man själv redan besitter kring hållbar utveckling - se vilken påverkan som olika fakulteter och institutioner har på de Globala målen.

Ett annat förslag som lagts fram är en handläggningsordning för att lägga en konkret grund för varje fakultet kring hur arbetet om hållbarhetsmärkning ska utvecklas och diskuteras.
– En av anledningarna till att vi tycker en handläggningsordning hade varit bra är att det hade förenklat för studentinflytandet. Om man kräver att varje fakultet har en utarbetad process kan vi lättare följa upp att hållbarhetsfrågorna faktiskt diskuteras tillräckligt och även säkerställa att det finns studentrepresentanter på plats där. Det skulle inte behöva se likadant ut för alla fakulteter, så länge det finns en grundlig utarbetad process, säger Elin Gunnarsson.

– Eftersom universitetet är ganska decentraliserat så kan man inte ha samma handläggningsordning på alla fakulteter. Man får utveckla och anpassa utifrån den fakultet och institution som det gäller. Hållbar utveckling är ett brett begrepp och alla fakulteter tolkar det på olika sätt, därför är det nog bra att vi har en gemensam grund som alla kan stå på för hur man går till väga för att säkerställa kvaliteten genom en handläggningsordning, vilket vi också tror kan hjälpa lärare att lättare integrera hållbar utveckling i undervisningen. Det är viktigt att studentrepresentanter speglas i handläggningsordningen för att på så sätt få in studentperspektivet, säger Anna Jahre.

Kommunikationen mellan universitetet och studenterna om de hållbarhetsmärkta utbildningarna har varit ett problem. Studenter vet ofta inte vad det innebär eller betyder. En prioriterad åtgärd studentarbetsgruppen vill införa är att det läggs upp mer information kring hållbarhetsmärkningen på webbsidan. Genom sökfilter ska studenter kunna hitta fram till utbildningar, något som tidigare varit möjligt men som i samband med lanseringen av GU:s nya webb fallit bort.
– För många studenter är hållbarhet i deras utbildning väldigt viktig och de vill kanske rikta in sig mot det ämnet. Kommunikation är a och o för studenter och som prioriterade åtgärder vill vi se information på hemsidan, i kursplaner, på Canvas samt att det kommer med i en utvärdering kring innehållet i den hållbarhetsmärkta utbildningen. Som ny student behöver man få reda på syftet och innehållet redan vid kursstarten, säger Anna Jahre.
Elin Gunnarsson fortsätter:
– Vi i arbetsgruppen vill att upplevelsen av studietiden ska vara genomsyrad av hållbar utveckling. Man ska se att det är gröna campus, att universitetet tar sitt ansvar som samhällsaktör och alla studenter ska känna att utbildningen öppnar ögonen för de komplexa och globala utmaningarna. Allt detta kräver bra kommunikation, säger hon.

Studentarbetsgruppens förslag och insatser har presenterats och gruppens arbete är avslutat. De båda representanterna dock på ett aktivt arbete inom universitets studentkårer i den fortsätta bevakningen av frågan.

 

 

Fakta om GU:s hållbarhetsmärkta kurser och program:

20,8 procent av programmen är hållbarhetsmärkta.

15,1 procent av kurserna är hållbarhetsmärkta.

 

Topp 3 flest hållbarhetsmärkta kurser på GUs institutioner:

  1. Institutionen för ekonomi och samhälle med 78,5 procent

  2. Förvaltningshögskolan med 55,3 procent

  3. Institutionen för neurovetenskap och fysiologi med 47,9 procent

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.