Elin Gunnarsson. Foto: Violetta Kovacka.

Arbetsgruppen som har som mål att minska koldioxidutsläppen

Göteborgs universitets rektor Eva Wiberg skrev 2019 under på Klimatramverket som beskriver hur lärosäten runt om i Sverige ska arbeta för att nå 1,5 - gradersmålet utifrån Parisavtalet. En arbetsgrupp som inrättats har i uppdrag att komma på lösningar för att nå målet om att halvera utsläppen till 2030. Under våren kommer flera workshops hållas för studenter och medarbetare för att komma med egna förslag till åtgärder.

Sedan september 2019 har arbetsgruppen haft i uppgift att föreslå prioriterade åtgärder och mål för universitetet i enlighet med Klimatramverket för universitet och högskolor samt förslag till hur klimatfonden ska användas. Gruppen leds av prorektor Mattias Goksör, med hjälp av en dekan och en prefekt samt en studentrepresentant utsedd av Göteborgs universitets studentkårer.
– Vi i arbetsgruppen är överens om att ett system måste införas för att stötta institutioner och fakulteter att arbeta målmedvetet med klimatfrågorna, säger Elin Gunnarsson som är studentrepresentant i arbetsgruppen.

Ett förslag arbetsgruppen har tagit fram är en klimatväxling, vilket skulle innebära att dagens system för klimatkompensation som GU har skulle bytas ut till ett annat. Som ett exempel på hur man tänkt går att lyfta att det för tillfället betalas 118 kronor för varje flygresa. I det nya systemet föreslås det kosta tre kronor extra per kilo koldioxidutsläpp och det skulle även kosta 3000 kronor extra att resa inrikes. Dessa medel ska dock till största del finnas kvar på den resande institutionen.
– Meningen med detta förslag är att intäkterna för resorna ska gå till olika insatser för att minska utsläpp, helt enkelt en omfördelning av medel för att det inte längre ska vara en budgetfråga om man till exempel vill ta tåget ner till kontinenten, säger Elin Gunnarsson.

För att införa ett fungerande system för omställningen i sin helhet har arbetsgruppen beställt en klimatbelastningsutredning för att räkna ut hur mycket utsläpp Göteborgs universitet bidrar med. Denna utgör grund för införandet av koldioxidbudgetar.
– Vi såg det som nödvändigt just för att det inte ska stanna vid att minska utsläppen från resor, utan man ska även ta vidare åtgärder inom till exempel varor och tjänster. Jag blev förvånad över att inget annat lärosäte i Sverige än delvis Stockholms universitet hade gjort en utredning när arbetsgruppen satte igång denna insats. Det verkar som att flera börjar göra detsamma, säger Elin Gunnarsson.

Under andra delen av maj kommer arbetsgruppen hålla i fyra digitala workshops, tre på svenska och en på engelska, där förslagen om klimatväxling och koldioxidbudget kommer diskuteras. Alla studenter och medarbetare är välkomna att delta och komma med egna förslag till åtgärder. Under tillfällena kommer deltagarna få reda på mer om klimatramverket samt Göteborgs universitets utsläpp av koldioxid.
– Genom att delta i dessa workshops bidrar man till ett mer hållbart universitet tror jag. Det är viktigt att studenter deltar i dessa frågor för att forma universitet framåt. Vi har en mängd olika hållbarhetsföreningar och andra initiativ vid universitetet som driver klimatfrågor och det är viktigt att vi studenter visar ledningen, inte minst på institutionsnivå, att dessa frågor är viktiga för oss. Det är också ett bra tillfälle att lära sig mer om konkret arbete med hållbarhetsfrågor, säger Elin Gunnarson.

Elin är nöjd med förslagen som tagits fram och ser positivt till omställningen. Som tidsplanen ser ut nu ska dessa förslag implementeras januari 2022.

Studentrörelsen vill se att dessa mål nås och att arbetet för minskade utsläpp börjar omgående. 
– I grunden vill Göteborgs universitets studentkårer se betydligt högre mål än en halvering av utsläppen till 2030, men att införa en koldioxidbudget ser vi som en nödvändig grund även om själva målen skulle revideras i framtiden. Lärosäten borde inte bara följa nationella mål, utan också föregå med gott exempel. Det handlar i grunden om att visa vetenskapligt ledarskap, säger Elin Gunnarsson.

 

Här kan du få mer information om hur att gå tillväga för att delta i de digitala worshopen.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.