Foto: Johan Wingborg.

Ny rapport berättar om studiesituationen under pandemin

Göteborgs universitets studentkårer, Gus, har släppt en rapport rörande studiesituationen under covid-19 vid Göteborgs universitet. Vice ordförande Julia Nyberg har författat fram rapporten som summerar året och beskriver vilken överblick Gus har om det nuvarande kunskapsläget samt vad man kan skapa för framtida, långsiktiga utvecklingar och möjligheter.

Underlaget för rapporten baseras på på tre tidigare nulägesrapporter om studiesituationen under covid-19 och detta är den fjärde och sista rapporten. Samt en enkät, med totalt 14 deltagande från Gus medlemskårernas förtroendevalda samt studentrepresentanter och deras erfarenheter gällande pandemin och distansstudier.

Respondenterna fick svara på frågor om bland annat arbetsmiljö, psykisk hälsa och de sociala aspekterna kring studierna. Från de svarande framkom både positiva och negativa effekter av pandemin.
– Många tycker att det har utvecklats en bättre struktur från lärare, som nu har fått tänka om i sitt upplägg. Medvetenheten och kunskapen kring digitala verktyg har ökat på alla håll och man har vågat testa nya saker, säger Julia Nyberg.

 

De negativa effekterna märks inte minst på studenternas psykiska och fysiska hälsan. Studenter känner sig isolerade och nedstämda i brist på sociala umgängen. Det framkommer även vara svårt att upprätthålla en god ergonomin under distansstudier, i brist på variation i studenternas studiemiljö.
– Studenter kanske inte har så bra stolar i sin lägenhet och har oftast inte ekonomin att arbeta på sin ergonomi på egen hand. Dessutom blir det inte samma sociala interaktioner, man träffas inte innan eller efter föreläsningen och lär inte känna sina kursare på samma sätt man gjorde innan studierna övergick till distans, säger Julia Nyberg.

En framtidsvision avslutar rapporten. Visionen målar upp ett framtidsscenario där en student använder en app som i sin tur visar en karta av campus samt en liveuppdatering med antalet tillgängliga studieplatser. Även föreläsningarna finns tillgängliga - både de digitala och de fysiska på plats. Utöver det omnämns Studentportalen och en lärplattform i framtidsvisionen vara några av de verktyg som ska finnas på den gemensamma appen.
– Visionen är menad att visa vilka tekniska möjligheter som finns och som i sin tur kan integreras i lärosystemet på GU, just för att skapa en bättre studiegång. Ett hinder är att GU själva inte kan producera dessa verktyg, utan måste köpa in produkter från andra aktörer, säger Julia Nyberg. 

Det ska vara en blandning mellan distans och fysiska moment för flexibilitet och tillgänglighet. Det är dock inte meningen att IT-verktygen ska ersätta de fysiska rummen och kommunikationen, utan fungera som ett komplement.
– Förhoppningsvis kan vissa av dessa förslag integreras redan inom några år. Men det gäller att hitta långsiktiga och hållbara lösningar, säger Julia Nyberg.

Rapporten har presenterats för rektor och ledningsrådet och har varit uppe i utbildningsnämnden. I dagsläget är inga fler presentationer planerade men den ska vara tillgänglig att använda och referera till i arbetet framåt.

 

Hela rapporten finns att läsa här.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.