Matilda Ernkrans. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen får kritik av Riksrevisionen för satsningen på fler högskoleplatser

Regeringens satsningar på utbildningsplatser inom bristyrken får kritik av Riksrevisionen som granskat uppdraget och dess resultat. En förklaring till varför regeringen inte lyckats är att problemet snarare har varit brist på sökande än på antalet utbildningsplatser. Rekommendationen till regeringen är att förbereda liknande satsningar “betydligt bättre”. 

Riksrevisionens granskning av regeringens omfattande satsningar på att bygga ut högskoleutbildningarna inom vissa bristyrken visar att regeringen inte nått det resultat man önskat. Trots att det råder stor brist på flera samhällsviktiga yrkesgrupper, är regeringens motverkande åtgärder - att utöka antalet platser till utbildningar som till vårdpersonal, lärare, förskollärare och ingenjörer - inte rätt väg att gå. Regeringens satsningar har inte bidragit till någon avsevärd ökning och de uppsatta målen har inte nåtts ens till hälften. I några fall är det till och med så att de aktuella utbildningarna har färre studenter 2019 än innan uppdraget initierades.

En förklaring är att utbyggnadsuppdragen ses ha haft små möjligheter att motverka de problem som ligger bakom problemet med få utexaminerade.
– Till exempel har flera av utbildningarna redan från början lockat få studenter, och det har varit brist på disputerade lärare och praktikplatser. Då hjälper det inte att enbart skapa fler utbildningsplatser, säger Keili Saluveer, projektledare för granskningen, i Riksrevisionens skrivelse.

Riksrevisionen skriver vidare att lärosätena inte har fått tillräckligt med tid för att planera och genomföra uppdraget, som i sin tur oftast getts lärosäten efter att studenterna sökt till en utbildning och lärosätena redan har varit klara med sin personalplanering.
– Uppdragen till lärosätena har för det mesta varit väl motiverade, och det är bra att regeringen agerar för att öka kompetensförsörjningen inom bristyrken. Men för att få bättre resultat behöver uppdragen i större utsträckning utgå från lärosätenas förutsättningar att genomföra dem, säger riksrevisor Helena Lindberg i Riksrevisionens skrivelse.

Att tilldela lärosäten uppdrag och direktiv om ytterligare tillsättning, avviker från hur planeringen vanligtvis ser ut då lärosätena själva bestämmer vilka utbildningar som ska erbjudas samt hur många studenter som man har möjlighet att ta in.

Ett liknande uppdrag, som det som regeringen nu får kritik för, kan enligt Riksrevisionen, vara relevant i det fall där det finns många behöriga sökande till en utbildning. Samtidigt är man tydlig med att formulera att om det saknas tillräckligt med behöriga sökande bör insatserna snarare inriktas mot att höja genomströmningen, att därmed fler studenter blir examinerade.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.