Julia Nyberg. Foto: Ludvig Hjelm.

Bättre kartläggningar ger bättre svar

För tio år sedan avskaffades Göteborgs universitets kartläggningar av studenters arbetsmiljö. Men behovet av ett kvalitativt kunskapsunderlag om studenters arbetsmiljö på universitetets alla nivåer för att möjliggöra rätt insatser på rätt plats, har inte försvunnit.

I början av 2010-talet hade vi de sista “studentbarometrarna”, universitetsgemensamma enkätundersökningar riktade till studenter. Men svarsfrekvensen var låg och arbetsbördan hög, varför man valde att delegera ansvaret för kartläggning till fakultets- och institutionsnivå. Sedan dess har ingen uppföljning gjorts på fakultetsövergripande nivå. Under hösten 2020 ställde vi i Gus frågan till alla fakulteter på vilket sätt man systematiskt följer upp studenternas arbetsmiljö? Majoriteten hade inte ett bra svar. 

Det finns inget egenvärde i att genomföra kartläggningar, men för att veta vilka problem som finns, hur stora problem det rör sig om och vart de uppstår, behövs någon form av undersökning. Eftersom arbetsmiljöproblem kan skilja sig mycket åt mellan exempelvis en läkarstudent och en humanist, är det bra om kartläggningen sker fakultetsvis, så att insatserna sedan kan matcha behovet precis där studenterna är. 

Om alla fakulteter på ett systematiskt sätt skulle undersöka arbetsmiljön för sina studenter hade det inte varit svårt att göra en analys av studenters hälsa på hela universitetet. Det hade blivit ett viktigt kunskapsunderlag exempelvis i den universitetsgemensamma upphandlingen av studenthälsa, men också för att kunna identifiera behov av universitetsgemensamma insatser.

Motsvarande undersökningar sker redan för medarbetare och det vore en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet att inkludera även studenter. 

Men vad ska vi med fler enkäter till när vi redan vet att studenter mår dåligt? Det finns undersökningar som visar på sämre psykisk hälsa hos studenter, något som även Spionen lyft i sin rapportering de senaste veckorna, och nu i pandemitider behöver inte tusentals studenter svara på frågan om huruvida ergonomin är sämre i studentlägenheter än på biblioteket för att vi ska få kännedom om det. Fler enkäter är inte svaret – vi vet redan att svarsfrekvensen är låg och formatet begränsar möjligheten att djupdyka eller nyansera. Istället behövs kvalitativa kartläggningar där studenterna blir delaktiga i att formulera vägen till ett bättre studieliv.

Det är dags att ta universitetets delegationsordning på orden och genomföra “undersökning, åtgärder och uppföljning av studenternas arbetsmiljö” på alla fakulteter. Dags att samla kunskapsunderlaget och göra studenter delaktiga i att, inte bara identifiera problemen, men också hitta lösningarna. 

 

Julia Nyberg, Vice ordförande Göteborgs universitets studentkår

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.