Foto: Pexels/Creative Commons CC00.

Ny rapport kartlägger kursvärderingarna

Göteborgs universitets studentkårer, Gus, släppte i förra veckan rapporten “Dags att tycka till” där de undersöker grundbulten i universitetets kvalitetsarbete - kursvärderingar. Gus vice ordförande, Julia Nyberg, menar att kursvärderingarna har en betydande roll för utbildningarnas kvalitetsarbete och främjandet av dialog mellan studenter och lärare.

Rapporten “Dags att tycka till” initierades redan under hösten 2019 i det dåvarande studentrådet, ett organ som ger studentkårerna möjlighet till större inflytande i centrala frågor. Efter att frågan diskuterats i rådet fattade Gus styrelse beslut om att påbörja arbetet med undersökningen. 
– Frågan var uppe i rådet under förra året och då diskuterade man att undersöka antingen kursvärderingar eller kursplaner. Man valde att gå vidare med kursvärderingarna eftersom att det är en så viktig men inte alltid prioriterad del i påverkansarbetet. Många studenter är trötta på att svara på enkäter och personal upplever ibland att de lägger ner mycket tid i relation till hur många som tar sig tid att svara, säger Julia Nyberg.

I undersökningen som ligger till grund för rapporten har Gus ställt frågor till både institutioner och studenter om deras upplevelser av kursvärderingar som är den viktig del i utbildningarnas kvalitetsarbete. Det framkommer av rapporten att både studenter och institutioner tycker att kursvärderingarna är viktiga samt att man vill ha mer, och en bättre, dialog men att man av olika anledningar inte känner sig motiverad. 
– Det finns en önskan om dialog både bland studenter och lärare. Från lärarnas håll finns en frustration över bristande intresse och svarsfrekvens. Samtidigt som det från studenternas perspektiv upplevs att det finns bristande tillit och återkoppling från lärarna. Studenterna känner att det inte är tydligt vad syftet är och då känns det inte meningsfullt att ta sig tid att svara, säger Julia Nyberg.

 

En tid innan Gus påbörjade undersökningen av kursvärderingarna genomförde Universitetskanslersämbetet, UKÄ, en granskning av regeltillämpning vid Göteborgs universitet. Av granskningen framkom att det fanns en del brister i hur GU lever upp till högskoleförordningens bestämmelser om kursvärderingar. Trots det valde Gus att gå vidare med en egen undersökning av kursvärderingarna. 
– Mycket av det som framkommit av vår egen undersökning är sådant som kårerna haft kännedom om men saknat underlag för, vilket de har nu. Så var det nog även för universitetet själva innan UKÄ gjorde en tillsyn av regeltillämpningen. När vi kontaktade institutionerna i samband med vår undersökning undrade en del om det inte skulle bli dubbelarbete med tanke på UKÄ:s tidigare granskning men vi kände att det fanns ett syfte att ställa frågorna utifrån ett studentperspektiv. Sedan ser inte vårt arbete som en granskning utan som ett sätt att möjliggöra samarbete, säger Julia Nyberg.

Trots de många kursvärderingar som idag genomförs känner man till att det finns kurser som har återkommande problem och brister. Julia Nyberg tror att man genom att förenkla sammanställningen av kursvärderingarna och göra dem tillgängliga för fler kan påverka svarsfrekvensen och på så sätt förbättra kvalitetsarbetet över tid.
– Det vore värdefullt för studentkårerna att kunna se om studenter klagat på något under en längre tid eftersom det gör det enklare att ansvarsutkräva. Även för studenterna tror jag att det är viktigt att få se återkopplingen, se om fler har lyft fram klagomål och vad som blivit bättre över åren. Det tror jag bidrar till att studenter ser kursvärderingarna som något meningsfullt och att man hjälps åt över generationer, säger Julia Nyberg. 

Gus hoppas att rapporten ska leda till en bättre dialog mellan studenter och utbildningen men även till högre utbildningskvalitet. 
– Vi hoppas att det väcker en lust och inspiration bland studenter, lärare och kursansvariga och även att universitetet på central nivå arbetar med att utveckla manualer och rutiner för att lärarna inte ska behöva uppfinna hjulet. Vi vet att förändring på universitetet tar tid men det som är viktigt är att vi nu tillsammans hittar ett bra sätt att genomföra ändringarna, säger Julia Nyberg.

Här kan du läsa rapporten i sin helhet. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.