Foto: Maria Cruseman.

SFS träffar Kronprinsessparet med anledning av coronapandemin

Igår släppte Sveriges förenade studentkårer, SFS, en rapport om hur studenter och högre utbildning påverkats under coronapandemin. Senare idag kommer SFS presidium att träffa kronprinsessparet i ett digitalt möte för att diskutera situationen för studenter och utbildningsläget vid svenska lärosäten.
 

Coronapandemin har stor inverkan på såväl studenter som högre utbildning och lett till många förändringar på kort tid. Under pandemiåret 2020 har Sveriges förenade studentkårer, SFS, följt utvecklingen noga och samlat in enkätsvar från sina medlemskårer. Igår släppte SFS två rapporter - Hur påverkar coronapandemin studenterna och Högskolan kommer inte vara sig lik där de redovisar hur pandemin påverkat studenternas situation samt högskolepedagogiken och utbildningskvaliteten av högre utbildning under 2020.

I samband med att rapporterna lanseras träffar SFS presidium Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel i ett digitalt möte för att diskutera studenternas situation. Spionen har pratat med SFS ordförande Simon Edström om vad som framkommit i rapporten "Hur påverkar coronapandemin studenterna" och vad man hoppas att mötet med Kronprinsessparet ska ge. 

Vad framkommer av rapporten? 
– Det vi ser i rapporten är att det har vuxit fram en kvalitetsklyfta och att studenternas psykiska ohälsa och ensamhet har ökat. Med kvalitetsklyfta menas att vissa utbildningar har klarat sig väl och i vissa fall till och med bättre än innan pandemin och vissa har fått det avsevärt sämre. Vi ser också flertalet problem med praktiska moment, verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och examination samt särskilda svårigheter för konstnärliga utbildningar. Vissa förändringar kommer förmodligen att bestå, såsom digitala och förinspelade moment, vilket kommer leda till flertalet följdändringar som är viktiga att hålla koll på för studentkårer och lärosäten. 

Är det något som sticker ut särskilt? 
– En sak som sticker ut är att lärarna inte fullt ut ändrat utbildnings- och examinationsformer till att bättre passa ett digitalt format utan istället i hög grad försökt direktöverföra moment till att vara digitala. Exempelvis att ha kvar skriftliga tentamen istället för att göra om dem till att vara muntliga. Detta är något av en besvikelse och behöver åtgärdas från ett långsiktigt kvalitetsperspektiv.

Vem bär ansvaret för att de förbättringar som görs och ska göras?
– Framförallt ser vi att lärosätesledningarna behöver ta ett stort ansvar framöver men även lärarna och staten har en viktig roll att spela. Generellt sett försöker SFS inte peka ut kårer och studenter som ansvariga för ett visst utvecklingsområde framöver men som studentkårer kan det vara värt att redan nu fundera över hur en bör anpassa verksamheten för att anpassa sig mot de långsiktiga konsekvenserna vi pekar ut. Ett sådant exempel är hur kårer lockar studenter att delta på mottagningar om studenter i mindre grad känner ett behov att flytta till en annan studieort för att tillskansa sig sin utbildning. 

Hur går ni vidare med arbetet kring det som framkommit i rapporten?
– Vi har skickat rapporten till alla i högskolesektorn och kommer ha med den som kunskapsunderlag för vidare arbete. Vi vet att den redan nu skapat stora diskussioner mellan lärosäten och för övriga aktörer inom sektorn. Vi kommer i början av januari ha ett möte med minister för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans för att diskutera rapporten och dess innehåll. 

Vem tog initiativ till dagens möte?
– Vi tog initiativ till dagens möte med kronprinsessparet. Vi tror att det kan vara ett effektivt sätt att lyfta dessa frågor och visa på att det finns en nationell studentröst som aktivt jobbar med dessa frågor. 

Vad betyder den uppmärksamheten för Sveriges studenter?
–Vi tror det är positivt att kungahuset väljer att ge studenterna den uppmärksamhet som kanske krävs. Studentfrågor hamnar ofta i skymundan i den nationella debatten och medan detta har sina fördelar är det problematiskt när stora förändringar sker. Därav hoppas vi att denna uppmärksamhet kan leda till att studenternas frågor lyfts till bordet i en ökad utsträckning än dag. 

Vad hoppas ni på att mötet ger?  
– Vi hoppas mötet ger ett gott samtal där vi diskuterar vad vi sett under året och hur det kommer påverka studenterna framöver. Vi är väl medvetna om att kronprinsessparet inte har någon formell makt i student- och högskolepolitiska frågor men tror att det nu är viktigt att lyfta studenternas perspektiv till fler än de närmast berörda. Studenternas intresse är inte bara en angelägenhet för oss själva utan av vikt för hela landet.  

Mötet med Kronprinsessparet kommer att finnas tillgängligt via SFS hemsida.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.