Montage: Johan Wingborg / Pixabay CC00.

Jämställdhetsintegrering på GU fortsätter

Sedan 2016 har Göteborgs universitet haft i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering genom satsningen Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet, JiHU. Det fyra år långa projektet avslutades vid årsskiftet och regeringen har uppmanat till fortsatt integreringsarbete även efter slutförandet. Hur har arbetet sett ut under de fyra åren som projektet varit i rullning och hur fortsätter jämställdhetsarbetet på GU?

2016 fick alla statliga lärosäten i Sverige tillsammans med Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Jönköping i uppdrag av regeringen att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Syftet med uppdraget var att nå de jämställdhetspolitiska målen. Vid Göteborgs universitet inleddes uppdraget med ett tvåårigt pilotprojekt där åtta institutioner, en vid varje fakultet, valdes ut till pilotinstitutioner. 

 Under hösten 2017 fattade universitetsledningen beslut att påbörja jämställdhetsarbetet på bredare nivå och låta hela verksamheten arbeta enligt planen för jämställdhetsintegrering på Göteborgs universitet (JiGU). Martin Thulin är ledningssamordnare vid GU och den som varit ansvarig för att samordna JiGU-projektet. Inför breddningen av projektet berättar Martin Thulin att han i dialog med fakulteterna och institutionerna gjorde en inventering för att ta reda på vilka ojämställdhetsproblem som var återkommande och som de huvudsakligen arbetar med.
– I inventeringsarbetet kom vi fram till två huvudkategorier utifrån vilka vi har utformat aktiviteter för att på olika sätt stötta institutionerna i integreringsarbetet. Den första kategorin är kompetensförsörjning och karriärvägar inom akademin. Det handlar bland annat om hur Göteborgs universitet rekryterar och behåller medarbetare av underrepresenterat kön inom numerärt ojämställda miljöer. Men även representation av kvinnor på högre nivå inom akademin och “akademiskt hushållsarbete”. Med det sistnämnda menas vem som tar på sig arbetsuppgifter som måste göras men som inte främjar karriären, säger Martin Thulin

Den andra kategorin som identifierades i kartläggningen var utbildning utformning och innehåll - att försöka utforma en jämställd utbildning, behålla studenter av underrepresenterat kön och tillgodose studenter med adekvat kunskap som rör jämställdhetsfrågor i deras framtida yrkesutövning.
– Det handlar inte om obligatoriska genusmoment på alla kurser men du ska exempelvis som läkare i patientmöten kunna se tecken på om det förekommer våld i hemmet och som jurist ska du ha relevant kunskap inom exempelvis familjerätt, säger Martin Thulin.

Efter kartläggningen har en stor del av det fortsatta JiGU-arbetet bedrivits av institutionerna själva även om den centrala samordningsfunktionen hela tiden har stöttat arbetet och gjort vissa centralt styrda insatser och aktiviteter.
– Det går inte att centralt sitta och detaljstyra hur man ska hitta problem och åtgärder. Vi har en så otroligt bred verksamhet och kan vara svårt att hitta gemensamma nämnare mellan exempelvis fri konst och läkarprogrammet. Det är viktigt att arbetet sker på ett anpassat sätt efter verksamhetens behov, säger Martin Thulin.

En av de gemensamma aktiviteterna som togs fram efter kartläggningen var enkätundersökningen “karriärvägar och villkor inom akademin”. Syftet med undersökningen var att tydliggöra vilka förutsättningar medarbetare har på respektive institution. Enkätsvaren sammanställdes i en skräddarsydd rapport efter vilken institutionerna kunde skapa en egen plan att arbeta vidare med. För en del institutioner kom svaren från enkäten som en överraskning.
– Många institutioner har varit medvetna om vilka problem de har och har genom enkäten fått bekräftat vad de redan känner till. Det finns också de som inte haft samma medvetenhet men som nu förstår vad de behöver jobba med. Vi har varit tydliga med att det här inte är till för att sätta dit institutionerna eller skapa besvär utan för att underlätta för dem, säger Martin Thulin.

 Vid årsskiftet nådde regeringsuppdraget JiHU sitt slut men regeringen har i ett regleringsbrev uppmanat lärosätena att fortsätta jobba vidare med integreringsarbetet. På Göteborgs universitet meddelar man att man nu planerar fortsätta med arbetet med JiGU i den ordinarie verksamheten.

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.