Foto: Violetta Kovacka.

”Studenterna har förlorat en del rättigheter”

Studenternas drabbas hårt i spåren av covid-19. Omställningen till distansutbildning, uppluckring och anpassning av kursplaner, ändrade examinationsformer och brist på praktikplatser. Och det är de redan mest utsatta som drabbas hårdast. 

I den omställning som utbildningssektorn ställts inför har snabba beslut fattats och lett till att tidigare strikta bestämmelser satts ur spel.
– I samband med pandemin har universiteten ibland behövt frångå kursplaner för att kunna genomföra undervisning och fullfölja kurser. Förut var det självklart att det som stod i kursplanen gällde och då var det även lättare för oss att hjälpa studenterna utifrån den tydlighet som därmed fanns. Nu går man på universitetets ord och det ger självklart en del utrymme att missa att ha studenten i fokus. Det innebär även en risk för att kvalitetssänkning av utbildningen uppstår och att studenter kanske inte får den utbildning de blivit lovade från början, säger studentombudet Eva Fluur Jonson.

Göteborgs universitets studentkårers, Gus, student- och doktorandombud hjälper de studenter och doktorander som i sin utbildning stöter på problem. Genom åren har studenter och doktorander vänt sig till ombuden med frågor om sina rättigheter i samband med examinationer, för hjälp med att kommunicera med sin institution eller då de vill få hjälp med sina ärenden i Göteborgs universitets disciplinnämnd. Ombuden har då varit och är behjälpliga och ses som ett uppskattat stöd i samband med utredning av frågor av studentnära karaktär. 

Samtidigt som universiteten parerar stora utmaningar kring omställningen i det praktiska ska de nu alltså på egen hand och så långt som bara möjligt se till att tillgodogöra studenterna den utbildning de sökt till. Tillsynsmyndigheten Universitetskanslersämbetet, UKÄ, vars uppgift bland annat är att granska kvaliteten i högre utbildning och att de lagar och regler som är satta för universitetet att följa, följs - har samtidigt meddelat att man under den här perioden av undantag inte kommer att utdela kritik om kursplan inte följs på grund av smittskyddsskäl. Något som öppnar upp för individuella tolkningar av bestämmelser för respektive lärosäte. 
– Studenter har förlorat en del rättigheter, om tolkningarna blir godtyckliga och universiteten själva får svårt att veta vad som gäller, säger Eva Fluur Jonson.

De studenter som ombuden kan se påverkas mest av omställningen är bland andra de studenter som är sämre bemedlade och de vars utbildningar innehåller praktiska moment som är svåra att ersätta med moment på distans. 
– Mitt intryck är att studenterna har en stor förståelsen för situationen och vi trodde nog att vi skulle få fler frågor och ärenden än vad vi fått. Det som blir tydligt är att alla studenter som på något sätt behövt extra stöd drabbas hårt. Det är studenter med gamla datorer som inte stödjer nödvändiga program, som inte själva har råd att köpa ny dator. Även studenter som av olika anledningar gynnas av en direkt kontakt med sina lärare och kurskamrater drabbas hårt nu när den dimensionen uteblir och man måste gå de där extra stegen för att hitta rätt - det kan handla om språkliga begränsningar eller en funktionsnedsättning. Och så har vi de grupper av studenter vars utbildningar har påkopplade praktiska moment, som lärare, konststudenter eller läkare, säger Eva Fluur Jonson.

 En annan särskilt utsatt grupp är utbytesstudenterna.
- Utbtyesstudenterna drabbas hårt. Migrationsverket har ganska generösa regler på det sättet att en utbytesstudent tillåts ta betydligt lägre mängd poäng än heltid för att förnya sitt uppehållstillstånd för högre studier. Men som det är nu har man inte gjort några ytterligare anpassningar med anledning av pandemin. De tycker att man ska ta lika många poäng som annars, att alla studenter ska kunna visa att de kan försörja sig och klarar av att hitta ett boende. Det kan bli svårare nu. Men blir man sjuk är det dock som alltid viktigt att se till att få ett sjukintyg. Så vitt jag vet så har Migrationsverket ännu inte gjort några anpassningar eller lämnat undantag för utbytesstudenter emd anledning av pandemin, säger Eva Fluur Jonson.

Göteborgs universitets idag två studentombud har veckovis kontakt med ombudskollegorna runt om i Sverige. Inte heller de märker ännu en påtaglig ökning av ärenden med anledning av coronapandemin, men ombudens kopplas oftast in i ärenden först efter att en situation inte kunnat lösas mellan studenten och ansvarig institution. Därför räknar man med eftersläpning och ökning av ärenden till hösten. 
– Vi blir inte alltid kontaktade direkt när något hänt, vi har delvis en viss fördröjning i det avseendet. Fler fall kan väntas redan i juni. Frågor om behörighet eller distansstudier, omexamineringar, behörighet till nya utbildningar, personer som inte kunnat genomföra sina examensarbeten som tänkt - den typen av frågor kan vi vänta oss en ökning av. Vidare kan ärenden gällande de Verksamhetsförlagda utbildningarna och andra utbildningar med praktiska moment bli överrepresenterade. Där fakulteten klarat av att möblera om i utbildningarna, kan belastning på studenterna komma att bli större om de måste ta igen moment till hösten. Det blir till sist en arbetsmiljöfråga. Till hösten vet vi inte heller om vi kommer kunna genomföra praktiska moment. Tandläkarstudenterna, till exempel, de utför delar av sina praktiska moment på dockor och inte ute på en praktikplats. Dockor tycks fungera bra, men det är förstås inte samma sak. I någon slags slutända kommer det bli intressant att se om studenterna, den omfattande förståelsen till trots, kommer att nöja sig med den utbildning de tillsatt fick eller om de kommer kräva kompensation för bristande kvalitet? Det är en helt ny situation som ger många ringar på vattnet, säger Eva Fluur Jonson.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.