Trots ökat söktryck – Sahlgrenska akademin vill inte ha fler platser inför höstterminen

Trycket på vidareutbildning och kompetensutveckling ökar på grund av coronakrisen. Särskilt stor är efterfrågan på vårdutbildningsplatser dit över en tredjedel fler studenter sökt sig inför höstens, jämfört med hösten förra året. Men trots högt söktryck och regeringens riktade besked till svenska lärosäten om att fler utbildningsplatser måste till, lämnar nu Sahlgrenska akademin beskedet att man inte kommer att kunna erbjuda fler utbildningsplatser inför höstterminen. Däremot kommer man, i syfte att nå sitt utbildningsuppdrag, att fortsätta göra det överintag som gjorts på samtliga utbildningar de senaste åren.


– Det är en svår situation som helt enkelt inte går att lösa på det sätt att vi tillför ytterligare platser. Vi har högt söktryck på flera utbildningar, men just nu arbetar vi för att säkra att studenter som går sista terminen kan ta ut examen och säkra examinationer så att studenter kan gå vidare i våra utbildningar, säger Sahlgrenska akademins vicedekan, Silvana Naredi. 

Efter en översyn och regeringens uppdrag har GUs samtliga fakultet lämnat sina besked. En första prognos visade att ca 16-1700 platser för helårsstudenter, så kallade HST-platser, kunde erbjudas. I svar från Utbildningsdepartementet och regeringen om sommarens utbildningar kom så i dagarna beskedet att Göteborgs universitet tilldelas 8,5 miljoner för motsvarande 100* HST-platser för sommaren. 


Trots att höstens utbildningsplatser ännu inte tilldelats respektive lärosäte, har Sahlgrenska akademin meddelat att man inte kommer att begära fler finansierade utbildningsplatser till höstens utbildningar. Detta beror på att Sahlgrenska akademin under flera år inte nått sitt tilldelade utbildningsuppdrag. Däremot kommer samtliga program att göra samma överintag som man gjort de senaste åren med förhoppning om att de antagna studenterna i större utsträckning än tidigare kommer att stanna kvar på utbildningen och avsluta den.
– Ett av de stora problemen är att vi speciellt på sjuksköterske- och läkarprogrammet med de antal studenter vi redan idag har uppdrag för, har svårt att i samverkan med sjukvården få tillräckligt med VFU-platser. Det är en oerhört ansträngd situation och redan innan pandemin har vi hela tiden fått vända på alla stenar för att lösa det tillsammans med VG-regionen, men även med region Halland. Nu i samband med pandemin är vår primära prioritering att se till att de sjuksköterske- och läkarstudenter som ska ta sin examen får de VFU-platser de behöver för att slutföra sin utbildning, säger Silvana Naredi. 


VFU för läkar- och sjuksköterskestudenter startar redan under första terminen. Att studenter får en tidig bild av yrket är viktigt.
– Det är viktigt att studenten får komma ut tidigt i verksamhetsförlagd utbildning för att förstå vad det är för utbildning och framtida yrke de valt. Vi har idag ett högt överintag på våra utbildningar just på grund av att vi vet att vi har avhopp och att dessa sker i början av utbildningen. Vi måste nu primärt fokusera på att nå vårt utbildningsuppdrag och på att lösa situationen för de studenter vi redan har på bästa möjliga sätt, säger Silvana Naredi. 


Silvana Naredi, vicedekan för Sahlgrenska akademin. Foto: Johan Wingborg. 


Utbildningsuppdraget uppnås genom att de som antas också examineras. Om uppdraget inte nås, uppstår ett underskott i budgeten som fakulteten blir återbetalningsskyldig för. Underskottet för Sahlgrenska akademin för förra året slutade på minus fem miljoner, efter stora insatser bland annat i form av stora överintag på alla utbildningar och prognosen för i år ser just nu ut på att landa på minus ca 13 miljoner kronor. Lyckas man i sin tur nå sitt utbildningsuppdrag, medför det att fler studenter kommer ut som behöriga yrkesverksamma.
– Att begära mer medel för utbildning när vi inte förväntas nå vårt tilldelade utbildningsuppdrag blir ologiskt, trots ett glädjande söktryck och politisk välvilja. Vi kommer att bibehålla det överintag till de platser vi har även i höst, vilket förhoppningsvis kommer att innebära att fler sjuksköterskor och läkare kan examineras på sikt. Vi jobbar redan nu med höga volymer och kraftiga utökningar inom både läkar- och sjuksköterskeutbildningarna har gjorts under senare år. Men ett överintag innebär inte per automatik att vi får fler som examineras. Det vet vi av mångårig erfarenhet och inte minst sedan en liknande politisk satsning, 2015, där antalet platser kraftigt kom att utökas på sjuksköterskeprogrammet, men senare inte resulterade i att fler sjuksköterskor utexaminerades, säger Silvana Naredi. 


Satsningen genomfördes, men den stora utökningen av nationella platser på sjuksköterskeprogrammet medförde en hel del kritik och i november 2018 samlades 23 av Sveriges 26 lärosäten i Göteborg för att utvärdera effekten och få en samlad bild av varandras erfarenheter. Slutsatsen var att man inte kunde utbilda fler sjuksköterskor med bibehållen kvalité. Riksrevisionen beslutade i december 2019 att granska denna satsning som inte ledde till önskat resultat.

Responsen till regeringen från landets övriga lärosäten ser ut att gå i samma riktning som Sahlgrenska akademins. 

Spionen har sökt minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, för en kommentar. 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.