Foto: Johan Wingborg/GU.

GUs ökning: en femtedel fler sökande

Nästan en femtedel fler sökte till Göteborgs universitets hösttermin i år jämfört med förra året. 19 procent fler sökte in till höstens utbildningar - en siffra som kan vara den högsta för universitetet någonsin och som med största sannolikhet gör att universitetet, för första gången på åtta år, uppfyller sina utbildningsmål.

Igår lämnade Universitets- och högskolerådet, UHR, besked om att söktrycket inför höstens utbildningar var rekordhögt. Den totala ökningen mot förra året var 13 procent och antalet sökande passerade 400 000-strecket. Siffrorna för GU visar än ännu högre ökning. Det totala antalet sökande ökade med cirka 19 procent jämfört med höstterminen 2019 – från ungefär 64 900 till 77 300.
– Det är självklart positivt med väldigt många fler ansökningar. Vi är fortsatt ett attraktivt lärosäte. Men med detta kommer det givetvis utmaningar som vi måste hantera. Om 12 500 fler söker och vi är ungefär samma personalstyrka så gäller det att hitta sätt. I år har vi därför som en åtgärd börjat att titta på ansökningarna något tidigare, redan innan sista ansökningsdatum, säger Anders Bohm, sektionschef för antagning på utbildningsenheten vid GU.

Regeringen har genom Utbildningsdepartementet gett Sveriges universitet och högskolor i uppdrag att se över hur samt i vilken omfattning man kan utöka antalet utbildningsplatser och anpassa sig efter det ökade söktrycket som, med hänsyn till den rådande krisen och en stigande arbetslöshet, var väntat. Man efterfrågade sammanlagt nationella satsningar motsvarande. GU har i sin prognos som svar till regeringen uppskattat kunna öka antalet HST-platser med 16-1700 för detta och med 2600 för nästa år.
– Vi har fått frågan och vidare en väldigt positiv respons från våra fakultet, de flesta uttrycker att de vill och kan ta emot fler studenter. Självklart finns det trösklar och svårigheter kopplade till de olika utbildningarnas karaktär och inte minst omställningen till distansundervisning uppges av många vara en stor utmaning. När det kommer till våra utbildningar så är det Sahlgrenska och utbildningar med påkopplade VFU-kurser som uttrycker att de har svårast att ställa om och bidra med extra platser, säger Peter Tellberg, Ekonomichef för Göteborgs universitet och den som leder arbetet med sammanställningen av GUs underlag till regeringen.

Vårdutbildningar och lärarutbildningar är de som regeringen understryker som extra viktiga i sin skrivelse. Det är även de utbildningar som efterfrågas mest bland de sökande på både riks- och lokal nivå, men också just de utbildningar som är svårare än andra att anpassa till en distansutbildning då de innehåller flera praktiska moment ute inom till exempel vården.
– Vi har begärt in omfattande material från alla fakulteter. Samtliga har varit övervägande positiva och förstått benägenheten. De som visat att det är svårast är Sahlgrenska. De ser en omställning nu där studenter förväntas nå ut till vården så snart som möjligt men där de även förväntas stötta vården med annat, till exempel med att personal som undervisar behöver in i vården direkt, säger Peter Tellberg.

Parallellt med UHRs siffror rapporterar Arbetsförmedlingen om en ökningstakt i antalet inskrivna arbetslösa och att de som först drabbas är personer som haft tillfälliga anställningar, de som är nya på arbetsmarknaden och saknar arbetslivserfarenhet. Det sistnämnda berör bland annat just ungdomar. I mars ökade antalet inskrivna arbetslösa ungdomar 18–24 år till 51 000 personer, det är 7 000 fler jämfört med samma månad föregående år. En siffra som med stor sannolikhet kommer att stiga till den andra urvalsomgången den 15 juli.
– Vi kan med stor säkerhet anta att, trots att vi redan i den första urvalsomgången skriver upp antalet platser på många kurser och program, kommer att se ett ännu högre tryck efter nästa omgång. Exakt hur många fler platser som vi kan erbjuda till hösten, vet vi inte i dagsläget. Varje kurs och program på respektive institution jobbar med att ställa om och gör allt de kan för att pussla ihop sin verksamhet, säger Anders Bohm. 

Ökningen till höstens utbildningar följer även närmast sommarens. 
– Vi har räknat med ett större söktryck. De studenter som lämnar gymnasiet som skulle ut och resa eller ta ett sommarjobb har vi utgått från kommer att börjar plugga nu istället. Och vi har sett en ökning redan till sommaren. Där har vi försökt tillmötesgå det högre antalet med att tillföra ytterligare sommarkurser och gått från 43 till 57 stycken, säger Peter Tellberg. 

Regeringen väntas i slutet av april komma med respons på och eventuell fingervisning om hur man ställer sig till lärosätenas svar. I det svar som väntas kan siffrorna för hur många extra utbildningsplatser som man vill se komma att justeras även uppåt från dagens totalt 15 900 för 2020 samt 2021. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.