Foto: Violetta Kovacka.

"Studentinflytandet får inte bortprioriteras i detta läge"

Efter beskedet om att samtliga universitet och högskolor i Sverige ställer om till fjärr-och distansstudier arbetar nu Göteborgs universitets studentkårer, Gus, för att säkerställa att utbildningskvaliteten är fortsatt hög och att GU:s studenter får rätt förutsättningar. Spionen har pratat med Elin Gunnarsson, ordförande för Gus, om deras roll i omställningsarbetet.

Efter omställningen till distansundervisning och den ovisshet som råder - vilken är Gus viktigaste uppgift?
– Ett övergripande fokus är kvalitetsfrågan. Lärosätet måste göra allt man kan för att en hög kvalitet ska kunna upprätthållas trots att utbildningen nu ska ske på distans. De revideringar av kursplaner som görs ska vara väl förankrade och kommunicerade till studenter och hänsyn måste tas till studenter med behov av stöd och anpassningar. Studieplanen ska fortgå i så hög utsträckning som möjligt. Det råder konsensus om att utbildningskvaliteten inte ska sänkas men det behövs ett stort arbete och samverkan för att lyckas med detta.

– Studentinflytandet får inte bortprioriteras i detta läge. Det måste göras många förändringar på kort tid som i allra högsta grad rör studiesituationen. Vi ser risk att krisledningen kan leda till dåligt förankrade beslut och att lagar om studentinflytande inte nås upp till. Det är kristider och man ruckar på mycket, men det är extremt viktigt att studenter är aktiv part i omvandlingen av utbildningen i detta skede. Detta är också något som GU centralt uppmanar till.

På vilket sätt får ni vara med och påverka det mer konkret?
– Gus arbetar aktivt med att bevaka hur situationen påverkar GU:s studenters studiesituation. Studentrepresentationen i GU:s bedömargrupp för coronaviruset (som strategiskt koordinerar insatser för hanteringen av coronaviruset vid GU) och rektors krisledningsråd (där universitetsledning och samtliga dekaner deltar) innebär att kårerna, genom mig, aktivt deltar och påverkar hur lärosätet ska ta sig an alla de frågor som uppstår på universitetsgemensam nivå. På fakultets- och institutionsnivå jobbar kårerna extremt intensivt med frågan och jag får till mig många frågor som behöver tas upp även på den gemensamma nivån. Påverkansarbetet kräver god kontakt mellan oss som verkar på  universitetets olika nivåer, då mycket händer på kort tid.

Vilka frågor just nu är de som studenter i kontakt med er gett uttryck för är viktigast?
– En av de största frågorna ur studentsynpunkt är kommunikationen från lärosätet. Tydlighet i vad som gäller måste prioriteras och det måste kommuniceras brett. Detta gäller också för t.ex. både utresande och inresande utbytesstudenter, som många nu står inför svåra situationer där en del väljer att åka hem. Kårerna representerar även doktoranderna, där det bl.a. finns en oro om hur pandemin påverkar doktoranders arbete. Frågan om förlängning av doktorandtjänsten är på bordet. Universitetet måste ta hänsyn till detta och förlänga doktorandtiden vid behov.

– En annan viktig fråga vi driver på kring är att campus och viktiga funktioner för studenter inte ska stängas ner helt. Det är jätteviktigt att inte låsa campus; det finns studenter utan dator och internet hemma som behöver få tillgång till detta. Vi ser att detta generellt inte innebär större folksamlingar på campus då de flesta håller sig hemma. Bibliotekens läsesalar har stängt, men det är oerhört viktigt att lån av böcker fortsatt kan upprätthållas. En total stängning av UB skulle slå hårt mot studenter. 

Alla frågor når kanske inte just dig utan stannar på respektive kårs nivå. Vilka frågor har kårerna jobbat med?
– Kårerna hanterar ett stort antal frågor från studenter, bland annat om CSN. Det positiva beskedet om CSN från förra veckan – att regeringen kommer att lägga förslag till riksdagen om att studenter ska få behålla studiemedel och att lånet avskrivs ifall undervisning ställts in på grund av extraordinära händelser- gjorde att den första oron kring den frågan lugnade sig.

– En annan viktig fråga som kårerna får till sig är om den Verksamhetsförlagda utbildningen,  VFUn, något som berörda studentkårer följer nära och som även diskuteras centralt och som även ni på Spionen tidigt lyfte. Exempelvis kommer ett stort antal ämneslärarstudenter att påverkas av beslutet att stänga alla gymnasieskolor och vid Sahlgrenska akademin påverkas en mängd VFU-platser inom vården. Det är oerhört viktigt att fortsätta ge VFU där det är möjligt. Inom vården kan studenter, i synnerhet sådana i slutet på sin utbildning, ses som en tillgång!

 Hur påverkas Gus arbete i övrigt?
– Gus bedriver i stort inga studiesociala evenemang och därför påverkas inte vår verksamhet nämnvärt av inställda evenemang. Vårt huvudsakliga uppdrag är att tillsätta och samordna studentrepresentanter och deras medverkan i sina respektive organ, nu ofta digital sådan, är oerhört viktig. Gus val till våra interna företroendeposter och till studentrepresentantsposter kommer att genomföras som planerat i april och i maj. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.