Foto: Pixabay.

Tiden tickar för GU:s miljöarbete

I år måste GU uppnå de miljömål som är satta för att minska universitetets påverkan på miljön. Men det är ännu osäkert om samtliga mål är uppnådda innan årets slut.

Den nuvarande handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling infördes 2017, och sträcker sig alltså över tre år. GU:s årsredovisning för 2018 innehöll en uppdatering kring åt vilket håll arbetet gått under det gångna året, och för de flesta målen pekar utvecklingen åt rätt håll.
– Vi har sett positiva tendenser. Alla målen är förmodligen inte uppfyllda vid slutet av året, men i alla fall de flesta, säger Mikael Lunneblad, hållbarhetscontroller vid Göteborgs universitet.

Ett av de mål som inte tros uppnås är att minska energianvändningen med tio procent per kvadratmeter jämfört med 2015. Energianvändningen har istället ökat marginellt sedan 2017, delvis beroende på att vissa byggnader nu producerar sin egen kyla istället för att köpa in fjärrkyla.
– Det påverkar dock inte målsättningen, utan vi kan istället bortse från den ökningen som kylan motsvarar. Men vi ser bekymmer här, förmodligen når vi intedet målet, säger Mikael Lunneblad.

Ett mål som redan uppnåtts med marginal är att minska den totala mängden avfall med fem procent jämfört med 2015. Där har redan en minskning med nio procent uppnåtts under 2018. Samtidigt har man inte lyckats öka andelen avfall som återvinns, återanvänds eller komposteras. Den andelen har istället minskat med tre procentenheter sedan 2015.

Alla målen är inte heller formulerade på så sätt att det finns kvantitativa tal att jämföra med eller satta värden som ska uppnås. Vissa mål handlar bara om att det överhuvudtaget ska ske en förbättring, exempelvis målen att främja miljöforskning eller minska koldioxidutsläppen. I båda dessa fall går utvecklingen åt rätt håll.

Vad som händer med miljöarbetet på universitetet efter i år är ännu inte beslutat. Antingen förlängs den nuvarande handlingsplanen även över 2020, eller så arbetas en ny plan med nya mål för verksamheten fram.

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.