Studenter som hamnar i disciplinnämnden mår ofta dåligt och känner stor psykisk press.

Misstaget ledde till disciplinnämnden

Förra året anmäldes 46 studenter vid Göteborgs universitet för fusk  eller plagiat. Spionen har pratat med två av dem: Josefin som av misstag fick med sig ett otillåtet kompendium in i tentasalen, och Lukas som missat att skriva ut en referens på ett stycke i sin kandidatuppsats.  

I mars förra året skulle Josefin skriva tenta på juristprogrammet. Tentan var en så kallad öppen bok-tenta, där studenterna får ha med sig kurslitteratur som varit aktuell under kursen.
– Vi hade haft tre kompendier på kursen, de såg likadana ut med grön framsida. Ett av dem fick vi ha med på tentan, två av dem var otillåtna, berättar Josefin, som egentligen heter något annat.

När hon började skriva tentan upptäckte hon inte att hon av misstag lagt ett av de otillåtna kompendierna på bänken framför sig.
– En timme in i tentan kom en tentavakt och en lärare fram till min bänk. De tog kompendiet och sa att de måste anmäla. Jag blev chockad, men tänkte att de måste förstå att det var ett misstag. Kompendiet låg ju fullt synligt med framsidan uppåt på bänken.

Efter tentan fick hon veta att tentavakten och läraren tagit det vidare till prefekten som anmält henne till universitetets disciplinnämnd.
– Jag trodde hela tiden att det inte skulle bli något, att det bara var en formalitet, säger Josefin.
I maj fick hon kallelsen till disciplinnämnden. Mötet skulle hållas i juni, och Josefin var jättenervös.
– Jag visste ingenting om disciplinämnden och hade ingen koll på hur det gick till. Men jag tänkte att nu måste det vara över.

Refererade fel

Lukas, som har ett annat namn i verkligheten, är inne på näst sista terminen av sin utbildning. I slutet av november skickade han ett sista utkast av kandidatuppsatsen till sin handledare, som föreslog några mindre ändringar, varefter han lämnade in den för slutgiltig bedömning via GUL.
Några veckor senare kom mailet: 20 procent av uppsatsens 15 sidor saknade referens, och Lukas skulle ställas till svars i disciplinnämnden.
– Det kändes som om de tog mig för en kriminell. Jag hade refererat på fel sätt – referensen fanns med i uppsatsen, men inte på rätt ställe. Jag gjorde ett misstag, men det betyder inte att jag fuskade, säger Lukas.
Han tycker att handledaren borde ha uppmärksammat honom på att något inte stämde med källorna.
– Men hon gav mig aldrig några kommentarer om det.

Det tog fyra månader från det att Lukas fått beskedet tills att ärendet togs upp i nämnden. Det var en tuff tid, han blev deprimerad och tänkte ständigt på vad som skulle hända. Han hade svårt att koncentrera sig, och julen beskriver han som en katastrof.
– Den här terminen påverkar hela min framtid. Om jag blir avstängd missar jag flera viktiga moment som krävs för att få påbörja höstterminens kurser.

Många mår dåligt

Studenter som hamnar i disciplinnämnden mår ofta dåligt och känner stor psykisk press.
Det berättar studentombudet Lotta Larsson.
– Många mår fruktansvärt dåligt, en del bryter ihop efter mötet i disciplinnämnden.

Hon får medhåll av studentombudskollegan Frida Sandberg:
– Även om man anser att man inte gjort fel så är det en allvarlig anklagelse. Många vågar inte berätta för andra om vad de är med om, och de blir väldigt ensamma. Eftersom det kan ta flera månader mellan anklagelsen och nämndens möte mår många dåligt väldigt länge, säger Frida Sandberg.

I studentombudens uppdrag ingår att stödja studenter som misstänks för fusk i de fall då studenterna själva söker upp ombuden och ber om hjälp. Ombuden förklarar hur processen går till, berättar hur man skriver ett yttrande, hur det går till att överklaga och sitter med som ett stöd under själva disciplinnämndsmötet.
– Vi fungerar som ett allmänt stöd för studenten att prata med. Men vi är inga försvarsadvokater och kan aldrig säga hur utgången blir, säger Frida Sandberg.

För en del innebär den långa väntetiden utan besked att de blir av med praktikplatser eller inte kan fortsätta sin utbildning, eftersom det krävs att de är godkända på alla moment. För utbildningar med så kallade spärrterminer är problemet extra påtagligt. En student som till exempel delges misstanke i oktober kan få vänta ändå till mars innan ärendet tas upp i disciplinnämnden. Är det en spärrtermin och studenten behöver poängen för att gå vidare får hen inte påbörja vårterminen.
– Det blir dubbel bestraffning, säger Lotta Larsson.

Tittar på omständigheterna

Disciplinnämndens möten hålls i universitetets huvudbyggnad i Vasaparken, i Konsistoriesalen, där Universitetsstyrelsen har sina möten. Nämnden sitter på ena långsidan av bordet, den anklagade studenten och övriga som har kallats till mötet, som tentavakt, lärare och studentombud, sitter mittemot. På kortsidan sitter nämndens ordförande, som är antingen rektor eller prorektor.

Marianne Öfverström är universitetsjurist och har tillsammans med sin kollega Kristina Ullgren som uppgift att vara sekreterare i disciplinnämnden. Hon berättar att nämnden framförallt tittar på omständigheterna kring fallet när de ska ta beslut i ett disciplinärende:
– Vad påstås ha hänt, vad säger läraren och studenten, och vad styrker deras yttranden? Räcker inte bevisningen måste nämnden fria, säger Marianne Öfverström.

Normalt avsätts en halvtimme per ärende, men det kan också ta betydligt längre eller kortare tid. Ledamöterna har läst alla handlingar och är insatta i ärendet innan mötet hålls.

Mötet börjar med att nämnden presenterar sig. Studenten och institutionen får ge sin version av ärendet, och nämnden har möjlighet att ställa frågor.

Simon Ivarsson, vice ordförande för Sahlgrenska akademins studentkår, sitter sedan februari som en av två studentrepresentanter i nämnden.
– Vi kan se hur saker uppfattas ur ett studentperspektiv och ställa frågor utifrån det, säger Simon Ivarsson. 

Urkund räcker inte

De flesta ärenden i disciplinnämnden rör plagiat. Varje uppsats och hemtenta som räknas som examinerande moment jämförs  genom datasystemet Urkund med andra texter som lämnats in vid högskolor och universitet i Sverige. Men en analys från Urkund räcker inte för ett fällande beslut, enligt Marianne Öfverström:
– Man måste göra en bedömning av själva texten också.

Under mötet ställer nämnden frågor till företrädare för institutionen om hur de har tänkt och vilken kontroll de gjort av förlagorna som studenten säger sig ha använt. Samtliga omständigheter spelar in. Det är också viktigt att alla ärenden behandlas lika – därför tittar man på liknande fall och hur det har bedömts där.

För att studenten ska få en varning eller bli avstängd måste det vara ställt utom allt rimligt tvivel att det funnits uppsåt att fuska eller plagiera. Skäl till att fria kan vara att det otillåtna hjälpmedlet inte har haft relevans för tentan, berättar Simon Ivarsson.

– Det kan också visa sig att ett fall som bygger på en analys från Urkund vid en ordentlig genomläsning inte alls visar sig vara plagiat.

Hela nämnden dömer tillsammans, och om ledamöterna inte kommer överens blir det votering.
– Men under den tid som jag har suttit i nämnden har det än så länge blivit enhälligt fattade beslut.

Hur känns det att möta studenterna som anklagas?

– Det händer att studenter blir ledsna och upprörda när de får beskedet om avstängning. Det är klart att man tar åt sig, men så länge allt går rätt till så är det en säkerhet för hela utbildningen att det vidtas åtgärder mot fusk, säger Simon Ivarsson. 

Blev avstängd

Både Lukas och Josefin upplevde att mötet gick fort och var över på kanske fem, tio minuter. De fick ge sin version, sedan fick de gå ut medan nämnden sammanträdde. Efter fem minuter kallades de in igen och delgavs beslutet.

Lukas beskriver att luften var tung och att det var svårt att andas i rummet. Allas blickar var vända mot honom.
– Det kändes som om alla var emot mig, och som om de redan visste att de skulle stänga av mig innan de hört vad jag hade att säga.

Den sex veckor långa avstängningen – den påföljd de allra flesta som hamnar i disciplinnämnden får – trädde i kraft direkt efter mötet. Under de veckor som avstängningen varar får studenten inte närvara vid föreläsningar, vistas i universitetets lokaler eller på annat sätt delta i undervisningen. Man får heller inget studiemedel under avstängningen. 

Lukas överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som godkände att avstängningen sköts upp tills ärendet avgjorts.
Han försöker att inte tänka på att beskedet kan komma i brevlådan vilken dag som helst. Han känner sig fortfarande ledsen över det som hänt.
– Jag hade aldrig hört talas om disciplinnämnden innan och visste inte att det här kunde hända. Man har jobbat hårt med sin utbildning i fyra år, sedan blir det dumt och så påverkar det hela ens liv.

"Kändes fruktansvärt"

Också Josefin fick påföljden avstängning i sex veckor.
– De sa att jag var skyldig till försök till vilseledande. Det kändes fruktansvärt. Jag tänkte att det skulle påverka mina chanser att få jobb i framtiden, och möjligheterna att klara kursen.

Efter mötet fick hon veta att ytterligare tre klasskamrater råkat få med sig det otillåtna kompendiet till tentan. En upptäcktes aldrig, och de andra två stängdes precis som Josefin av från utbildningen.
– Det känns som om de tog ett kollektivt beslut att stänga av oss alla tre. På omtentan gick de ut med extra information om de otillåtna kompendierna – det var uppenbart att institutionen var medveten om att det fanns en förväxlingsrisk.

För Josefin skulle avstängningen ske i september när höstterminen började. Då skulle hon förutom att bli av med studiemedlet missa två tentor och flera obligatoriska moment.
Hon valde, precis som Lukas, att överklaga beslutet.
– Det var en skitjobbig sommar, jag tänkte på det hela tiden, säger Josefin.

Tre dagar innan terminsstart fick hon beskedet: Förvaltningsrätten ändrade beslutet till en varning, delvis på grund av att en klasskamrat som satt bakom kunde vittna om att hon inte använt det otillåtna kompendiet.
– Först kändes det bra. Men jag tycker inte att jag hade gjort mig förtjänt av en varning. De kunde inte bevisa att jag använt kompendiet till fusk.
– Institutionen och kursansvarig förstod att det inte fanns något uppsåt att fuska – och det var många som tyckte att kompendierna borde ha haft olika färger och vara lättare att särskilja.

Efter det som hänt är Josefin rädd för att göra liknande misstag.
– Jag är extremt noga med att inte ens ta med något i väskan som inte får vara med på tentan.
Det som hänt har också satt sig i kroppen.
– Inför varje tenta får jag ett stresspåslag, förutom den vanliga tentastressen blir jag illamående och får migrän.

 

Fakta


• Om en handlerare, examinator, lärare eller tentavakt misstänker att en student fuskat ska det anmälas till rektor.
• Rektor ska utreda ärendet och låta studenten yttra sig.
• Rektor kan sedan besluta att ingen åtgärd ska vidtas, att ge en student en varning eller att ärendet ska utredas av disciplinnämnden.
• Disciplinnämnden kan antingen fria studenten, utdela en varning eller ta beslut om avstängning i högst sex månader.
• För en förseelse av normalgraden är avstängning i sex veckor praxis.
• Av de 46 studenter som anmäldes för disciplinära förseelser 2015 fick 30 påföljden avstängning. 15 studenter friades från anklagelsen och en student fick en varning.
• Ett beslut i disciplinnämnden kan överklagas till Förvaltningsrätten.
• Disciplinnämndens beslut går att överklaga, men få väljer att göra det. Av de 34 studenter som förra året fick någon typ av påföljd var det bara sex som valde att överklaga.

De sitter i nämnden:

• 2 studentrepresentanter.
• 1 ordförande (rektor eller prorektor)
• 1 sekreterare (en av universitetsjuristerna)
• En lärarrepresentant
• En lagfaren ledamot som jobbat i domstol

Urkund: Ett datasystem som är designat för att jämföra texter som lämnats in vid högskolor och universitet i Sverige och ska upptäcka eventuella plagiat.

Plagiat: Att plagiera innebär att man skriver av från en annan persons verk och använder avskriften som om det vore sitt eget verk, utan att markera citat eller ange källa. (SAOB).

Källa: Högskoleförordningen, GU / Marianne Öfverström 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.