Psykisk ohälsa ökar bland studenter

Antalet studenter som söker sig till Akademihälsan med svår, komplex eller allvarlig psykisk ohälsa ökar. Allra störst är ökningen bland studenter från lärarutbildningen. Ibland kan det som studenter själva uppger att de söker för visa sig vara del av en mer omfattande problematik. 

Även om stress är den främsta orsaken till att studenter uppsöker Akademihälsan så ser personalen på mottagningen på Kaserntorget 11 att det är på grund av den psykiska ohälsan som allt er tar kontakt med mottagningen.
– Det är en komplex bild och det finns era tänkbara orsaker till varför det är så, säger David Arvidsson, psykolog på Akademihälsan.

Han fortsätter: 
– Det kan bero på att personer har en ökad medvetenhet kring de här frågorna, att det pratas mer om det i samhället i stort och att man därefter reflekterar över sin egen hälsa. Men det kan också bero på att människor i allt högre grad söker hjälp för sådant som man kanske tidigare försökte lösa på egen hand. Tillvaron som student ställer höga krav på individen. 

Alla studenter som studerar vid Göteborgs universitet eller Chalmers har möjlighet att vända sig till Akademihälsan för hjälp. I en årlig rapport, som Akademihälsan sammanställer över sin verksamhet går det att läsa att antalet besök, på tre år, mellan åren 2013-16 ökat med mer än 300 besök. 

– Att allt fler söker sig hit överlag, beror ju givetvis även till stor del på att väntetiderna inom den offentliga vården ofta är längre än hos oss. Här får man oftast hjälp inom två veckor. Det är en enorm trygghet för den som väl bestämt sig för att söka hjälp. 

För mottagningen ska inte ses som ett substitut för den offentliga vården eller som en remissinstans utan finns för att hjälpa till med kortare insatser i de fall där problemen är studierelaterade eller för att sen slussa studenten vidare till rätt hjälp. 
– Antalet besök per person hos oss är begränsade till fem. Det är absolut en utmaning att göra något meningsfullt på så kort tid. Oftast blir det en slags rimlighetsbedömning om vad vi kan hjälpa till med och inte. Ibland kan vi göra något på kort sikt så att en person klarar sina studier, för att sen hänvisa vidare till någon annan hjälpinstans, säger David Arvidsson. 

Vad antalet besök från respektive program eller fakultet vittnar om är svårt att analysera. I vissa fall rör det sig om studenter som för ordet om Akademihälsan vidare till andra studenter. I visas fall kan det handla om att personalen varit ute och föreläst eller informerat om mottagningen, men en generell slutsats är svår att dra. 
– För 2016 har vi, den för oss, stora ökningen från lärarutbildningen. Men vad det beror på och om det säger något om hur utbildningen fungerar, är svårt att säga, säger David Arvidsson. 

Akademihälsan ägs av studentkårerna genom Göteborgs förenade studentkårer, GFS. Verksamheten finansieras av universitetet och Chalmers. Även om uppdraget från ägarna är tydligt, finns det tillfällen där verksamhetschefen Kristina Diffner tycker att personalen står med bakbundna händer. 
– Det som känns svårast är när vi måste neka en förtvivlad person, som kanske försökt få hjälp för sin psykiska ohälsa på era olika ställen, för att problemet eller orsaken inte är relaterad till studiemiljön. I sådana lägen försöker vi hjälpa till med kontakter till rätt vårdinstans, men det är svårt idag att få vård inom rimlig tid för den typen av besvär, precis som David redan nämnt. Det verkar ibland som unga vuxna ses som resursstarka och kan få svar som ”det går snart över” och ”alla känner sig lite nedstämda ibland”. 

För att studenterna ska kunna bli tryggare med vad Akademihälsan är och vilken hjälp studenterna här kan få, önskar hon även att kon- takten med Göteborgs universitet hade varit bättre. 
– Tyvärr har vi under en längre tid inte haft några kontinuerliga möten mellan GU och Akademihälsan. GU har haft en omorganisation som vi förstått har varit en del av orsaken till detta. Det hade självklart varit bra att haft en avtalspartner att diskutera vissa frågor mer regelbundet med. Det är många inom GU:s organisation som inte är så välinformerade om avtalets utformning så tyvärr kan det uppstå missförstånd mellan personalen och oss om vad och vem vi kan hjälpa på Akademihälsan. 

Men den verksamhetsplan som finns, revideras vid behov och förtro- ende från GU finns och gör att man på mottagningen kan känna att man har fria händer med att till exempel låta en student få komma en gång extra, utöver de fem gånger som avtalet egentligen är begränsat till. 
– Ja, det har hänt vid tillfällen där det varit avgörande för studenten att fullfölja sin utbildning. Då har vi kunnat finnas där, även om det av- viker från grundupplägget, säger Kristina Diffner. 

Psykologen David Arvidsson, som arbetat på Akademihälsan i fem år, anser att det är en stor fördel att kunna träffa studenter förhållandevis snart efter att de sökt sig till mottagningen. 
– Det är givetvis ett väldigt svårt, men också extremt stimulerande arbete. Som psykolog önskar man att vården i stort fungerade på samma sätt, med snabba insatser och att den inte var så fragmenterad. Den offentliga vårdens svårigheter med att möta behovet av och efterfrågan på psykologisk hjälp är ett problem också för oss. 

Det här är Akademihälsan


Akademihälsan ägs av studentkårerna genom GFS och verksamheten upphandlas och finansieras av Göteborgs universitet och Chalmers. De tar inte ut några patientavgifter, men vid sent återbud eller uteblivet besök debiteras 100 kronor. Akademihälsan fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård men är ingen remissinstans. Till Akademihälsan kan du som student vända dig om du får problem orsakade av eller relaterade till dina studier. På Akademihälsan kan man gå en kortare period, max fem besökstillfällen. De erbjuder oftast ett utredande samtal för att se hur de kan hjälpa till på bästa sätt. Det kan till exempel vara att fortsätta ytterligare några tillfällen eller att hänvisas till annan behandlare för längre kontakt. 

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se