Gräsrötterna samlade. FOTO: Violetta Kovacka.

"Kårengagemanget måste bli enklare och tydligare"


”Missuppfattningen ligger i att många studenter verkar tro att det åligger medlemmarna i studentkåren att engagera sig på något sätt.”

Så skriver Tobias Karlsson, kommunikatör på Göta studentkår i sin kommentar på Spionens senaste studentenkät om studenters syn på kårens arbete.

Göta studentkår är en ideell förening som i huvudsak finansieras av statliga bidrag (flera miljoner kronor årligen), och som bland annat, och främst, har i uppdrag att sköta utbildningsbevakningen vid fem av Göteborgs universitets fakulteter. För att kunna göra detta behövs engagerade studenter som kan ta sig an olika uppdrag. Det behövs studenter som kan engagera sig i kårens operativa verksamhet. Engagerade som kan välkomna nya studenter till vårt fina universitet. Det är helt sant att varken medlemskap eller engagemang i kåren är ett krav – och tack och lov för det!

Likväl ger Tobias Karlsson i sitt utspel bilden av att Göta studentkår klarar sig bra utan oss studenter, vilket inte stämmer. Ju färre engagerade, desto sämre fungerar Göta studentkår. Det saknas i dagsläget studentrepresentanter på mängder av poster och detta är inte något nytt för i år. De studenter som intervjuades av Spionen exemplifierar ett problem som Tobias menar inte alls är ett problem – att studentkåren inte syns och därmed inte är ett naturligt inslag i studietiden här vid GU. Effekten av detta är en studentkår som inte på ett trovärdigt sätt klarar av att värna studentinflytandet, kårens huvuduppdrag. 

”Det skall räcka med att ge studentkåren förtroendet att driva frågorna genom att vara medlem”, säger Tobias. Vad han glömmer att nämna är att studentkåren inte kan driva några frågor utan studenter som engagerar sig i sin utbildning, sin institution, sitt universitet.

Självklart kan Göta studentkår inte kräva att varje enskild medlem ska engagera sig, men vi i Gräsrötterna är övertygade om att långt fler studenter än idag skulle vilja engagera sig om tröskeln för engagemang sänktes. Kåren måste komma närmare de studerande på institutionsnivå och vägen in i kårengagemanget måste bli enklare och tydligare. Kåren är inte en angelägenhet enbart för ”kårmänniskor” – den berör, och är viktig för, oss alla.

Enligt Tobias är kårens arbete som bäst när ingen märker av den. Gräsrötterna tycker tvärtom att kåren borde vara en självklar del av ens studietid – den som verkligen vill lyckas med sina studier och ha en så givande och bra tid som möjligt på väg mot sin examen ska kunna och vilja engagera sig i någon form. Det finns institutioner som har aktiva studentgrupper och föreningar, där engagemanget är så pass bra att den enskilda studenten har ett socialt sammanhang, utbildningsrelaterad diskussion, problemlösning i dialog med universitetets personal, utlysning av, och information om, studentrepresentantsuppdrag, och välkomna avbrott i form av festligheter – allt med endast en minimal insats från den enskilda studenten. Detta inom ramen för Göta studentkår. Vår önskan och målsättning är att så ska bli fallet för långt fler studenter än idag. Men då måste Göta studentkår på allvar inse vikten av förbättring. Göta kan ge viktig och nödvändig draghjälp. Kåren kan göra mer. 

Alla studenter vill inte, och behöver inte, engagera sig. Men målsättningen måste vara att alla som väljer att studera vid vårt universitet åtminstone på allvar ska ges möjligheten. Gräsrötterna tror därför att Göta studentkår kan bli bättre på att tillsammans med fler studenter utveckla och främja studentlivet vid våra fakulteter så att fler blir varse om hur givande för studierna ett kårengagemang kan vara. Gräsrötterna vill ha en studentkår för alla studenter, av så många studenter som möjligt.

Hektor Löfgren,
Felix Quist,
Johanna Smedberg,
Ludwig Mannius,
Ludvig Lindblom,
Xhevdet Muli,
Kajsa Emanuelsson,
Vincent Lekblad,
Karin Hermansson,
Elisabet Alm och
Linnea Strand
Gräsrötternas kandidater till kårfullmäktige

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se