Bristande koll på på diskriminering

 

Det är universitet som har det övergripande ansvaret för studenternas arbetsmiljö när de är ute på praktik. Men någon egentlig överblick över hur vanligt det är med sexuella trakasserier eller diskriminering på praktikplatsen finns inte.
– Vi vet att det finns en underrapportering av saker som händer, säger Samuel Heimann, som är likabehandlingsombud på hela universitetet.

Han menar att det största ansvaret ligger på institutionerna som ordnar med praktikplatser på de olika programmen – och hos studenterna själva.
– Det är viktigt att man tar kontakt med sin prefekt eller någon på institutionen och berättar vad som hänt om man råkar illa ut.
Det verktyg som GU har för att ta fram siffror om hur studenterna upplever sin arbetsmiljö är en enkät som varje år genomförs av universitetets analys- och utvärderingsavdelning.

I den finns en fråga om likabehandling med – och 2012 års sammanställning visar att nästan en av tio studenter upplever att de har blivit utsatta för någon form av mobbning, diskriminering eller kränkande behandling under studietiden.
Men det finns inte någon specifik fråga om studenterna har blivit utsatta för någon kränkande behandling i samband med sin verksamhetsförlagda utbildning.
Skulle man kunna tänka sig att lägga till en sådan här typ av fråga i enkäten?
– Absolut.

De sju diskrimineringsgrunderna

• Kön
• Könsidentitet eller könsuttryck
• Ålder
• Etnicitet
• Sexuell läggning
• Funktionshinder
• Religion eller trosuppfattning

 

Om Spionen

Götheborgske Spionen (och spionen.se) är en partipolitiskt och religiöst obunden tidning som riktar sig till studenter och anställda vid Göteborgs universitet. Tidningen ges ut av Tidningsföreningen Götheborgske Spionen. Huvudman för föreningen är GUS, Göteborgs universitets studentkårer.

Ansvarig utgivare och chefredaktör är Aldijana Talic.

© Copyright 2017 - Götheborgske Spionen (och spionen.se) - Webbsida byggd i samarbete med Joomlaproffs.se